PUBLICATIONS

Books

Show
 1. Zarzycki R., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Wichliński M., Kratfil M., Ścisłowska M., Bis Z.: Emisje zanieczyszczeń gazowych z procesu tlenowego spalania w przedpalenisku cyklonowym, Rozdział w monografii: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektyw dla instalacji demonstracyjnych, seria Monografie 301 pod redakcją Wojciecha Nowaka, Marka Ściążko i Tomasza Czakierta, Wyd. PCz, ISBN 978-83-7193-630-2, ISSN 0860-5017. Ossa k/ Rawy Mazowieckiej, 15-17 IV 2015, s. 158-174.
 2. Zarzycki R., Warzecha P., Kobyłecki R., Bis Z.: Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne tlenowego spalania węgla oraz zgazowania w przedpalenisku cyklonowym, Rozdział w monografii: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektyw dla instalacji demonstracyjnych, seria Monografie 301 pod redakcją Wojciecha Nowaka, Marka Ściążko i Tomasza Czakierta, Wyd. PCz, ISBN 978-83-7193-630-2, ISSN 0860-5017. Ossa k/ Rawy Mazowieckiej, 15-17 IV 2015, s. 310-334.
 3. Kobyłecki R., Środowiskowe aspekty termolizy biomasy, Monografia nr 290, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014, ISBN 978-83-7193-612-8, ISSN 0860-5017.
 4. Z.Bis, Kotły fluidalne – teoria i praktyka, seria monografie nr 175 (ISBN 978-83-7193-428-5; ISSN 0860-5017), Wydawn. Polit. Częstochowskiej, Częstochowa, 2010.
 5. Nowak W., Bis Z.: Nowe wyzwania dla inżynierii środowiska w aspekcie czystej produkcji energii z węgla. PAN, Komitet Inżynierii Środowiska. Monografie 10/2002, s. 369 – 385.
 6. Włodarczyk R., Dudek A., Kobyłecki R., Bis Z.: Charakterystyka możliwości zastosowania ogniw paliwowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 59, III Kongres Inżynierii Środowiska: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Lublin 2009, str. 273-280,
 7. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z.: Corrosion. Handbook of Combustion Vol.2: Combustion Diagnostics and Pollutants. pp. 511-545, Ed. Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. WILEY – VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA Weinheim. 2010. ISBN: 078-3-527-32449-1,
 8. R. Włodarczyk, A. Dudek, Z. Nitkiwicz : Chapter 11. Application of Austenite Sinters as Parts in Hydrogen Fuel Cells. W:Engineering and Quality Production. Ed. and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Evgeny B.Tsoy. Dnipropetrovsk: Makovetsky 2010, s.134-149, Fragment w monografii, ISBN 978-966-1507-34-9,
 9. Dudek A., Włodarczyk R. ; "Handbook: Ceramic Materials - Progress in Modern Ceramics, Chapter 7: Composites hydroxyapatite with addition of zirconium phase"; ISBN 978-953-51-0476-6; Book edited by: Dr. Feng Shi - INTECH; (2012); str. 129-148, Rozdział w książce
 10. Wlodarczyk R., Dudek A., Kobyłecki R., Bis Z. Handbook: Corrosion Resistance, Chapter 9: Corrosion resistance of composites based to graphite used as bipolar plates in fuel cells, ISBN 978-953-51-0467-4; Book edited by: H. Shih - INTECH, 2012, s. 189-212, Rozdział w książce
 11. Włodarczyk R., Badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych na interkonektory ogniw paliwowych typu PEMFC, Wydawnictwo P.Cz., Monografia nr 217, 2011.
Hide

Articles

2015

Show
 1. Kratofil M., Zarzycki R., Kobyłecki R., Bis Z.: Analiza Procesu toryfikacji biomasy, Mechanika, tom XXXII, z. 87, nr 2/2015, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 119-126. ISSN 0209-2689.
 2. Zarzycki R., Panowski M.: Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie przygotowania spalin na potrzeby separacji metodą VPSA, Mechanika, tom XXXII, z. 87, nr 3/2015, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 277-285. ISSN 0209-2689.
 3. Zarzycki R., Panowski M.: Analiza możliwości rekuperacji ciepła z układu separacji CO2 na potrzeby bloku energetycznego, Mechanika, tom XXXII, z. 87, nr 1/2015, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 63-70. ISSN 0209-2689.
 4. Zarzycki R., Kobyłecki R., Kratofil M., Pawłowski D., Bis Z.: Tworzenie i redukcja tlenku aszotu w warunkach oxyspalania, Mechanika, tom XXXII, z. 87, nr 1/2015, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 89-97. ISSN 0209-2689.
 5. Włodarczyk R: Porous Carbon Materials For Elements In Low-Temperature Fuel Cells. Archives of Metallurgy And Materials. Vol. 60 2015 Issue 1, DOI: 10.1515/amm-2015-0019.
 6. R. Włodarczyk, M. Scisłowska, Z. Bis, R. Kobyłecki, Biochar To Improve The Quality And Productivity Of Soils. Journal of Ecological Engineering. vol. 16, no. 3, July 2015, s. 31-35.
 7. Wichliński M., Kobyłecki R., Bis Z.: Niuskotemperaturowa obróbka termicznawęgli wzbogaconych iniewzbogaconych w celu obniżenia zawartości rtęci. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal 2015, tom 18, zeszyt 4, s. 113-124.
 8. Bis Z..: Biowęgiel – paliwo niskoemisyjne. Czysta Energia, 3(163)/2015, ISSN 1643-126X, pod redakcją: Urszula Wojciechowska, Marta Siatka, Wydawca Abrys Sp. z o.o. Wydawnictwa Komunalne, Poznań, marzec 2015, s. 38-42.
 9. Wichliński M., Kobyłecki R., Bis Z.: Niskotemperaturowa obróbka termiczna węgli wzbogaconych i niewzbogaconych w celu obniżenia zawartości rtęci, Polityka Energetyczna, t. 18, z. 4, 2015, 113-124.
Hide

2014

Show
 1. Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., „The effect of fuel type on the performance of a direct carbon fuel cell with molten alkaline electrolyte”, Journal of Power Sources, 255 (2014), pp. 179-186.
 2. Zarzycki R., Panowski M., „Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA”, Nowa Energia 1 (37)/2014, s.108, PL ISSN 1899-0886.
 3. Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Kobyłecki R., Bis Z., „Badania kinetyki odsiarczania spalin powstałych w procesie oxy-spalania w przedpalenisku cyklonowym w warunkach podwyższonego stężenia SO2”, Nowa Energia 1 (37)/2014, s.109, ISSN 1899-0886,
 4. Zarzycki R., „Analiza numeryczna spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym w atmosferze O2/N2”, Nowa Energia 1 (37)/2014, s.107, ISSN 1899-0886.
 5. Zarzycki R., Kobyłecki R., Kratofil M., Ścisłowska M., Pawłowski D., Bis Z., „Analiza procesu odsiarczania spalin powstałych podczas oxy-spalania w warunkach przedpaleniska cyklonowego”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 3., Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 333 - 340. PL ISSN 1429-6675.
 6. Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Kobyłecki R., Bis Z., „Badania spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym, Polityka Energetyczna tom 17, z. 3. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 381 - 392. PL ISSN 1429-6675.
 7. Kratofil M., Zarzycki R., Kobyłecki R., Bis Z., „Badania procesu toryfikacji biomasy”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 137 - 146. PL ISSN 1429-6675.
 8. Zarzycki R., Kobyłecki R., Kratofil M., Bis Z., „Kierunki rozwoju palenisk cyklonowych”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 249 - 261. PL ISSN 1429-6675.
 9. Zarzycki R., Wichliński M., „Koncepcja procesu ograniczenia emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach fluidalnych”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 303 - 315. PL ISSN 1429-6675.
 10. Wichliński M., Kobyłecki R., Bis Z., „Możliwości usuwania rtęci ze spalin w urządzeniach do oczyszczania gazów”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 317 - 328. PL ISSN 1429-6675.
 11. Panowski M., Zarzycki R., „Wykorzystanie ciepła z chłodzenia wielostopniowego układu sprężania CO2 w układzie regeneracji bloku parowego”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 351 - 363. PL ISSN 1429-6675.
 12. Kobyłecki R., Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Bis Z., „Analiza możliwości redukcji emisji tlenku azotu podczas spalania węgla w gazie o składzie oczekiwanym dla spalin recyrkulowanych w procesie oxy-spalania”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 365 - 374. PL ISSN 1429-6675.
 13. Zarzycki R., Panowski M., Komur P., „Zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła w układzie skojarzonej produkcji elektryczności i ciepła”, Polityka Energetyczna tom 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2014, Kraków, s. 375 - 389. PL ISSN 1429-6675.
 14. Kobyłecki R., Zarzycki R., Kratofil M., Bis Z., „Zachowanie się kotła i emisja NOx z paleniska z cyrkulacyjną warstwą fluidalną dużej mocy”, Prace naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, XII Międzynarodowa Konferencja Kotłowa ICBT 2014 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 531-537, ISBN 978-83-938368-3-3.
 15. Kobyłecki R., Wichliński M., Bis Z., „Niskotemperaturowa termoliza sposobem na ograniczenie zwartości rtęci w substancjach stałych”, Rtęć w przemyśle – Konwencja, ograniczenie emisji, technologia (3 edycja), Warszawa 2014.
 16. Kobyłecki R., Zarzycki R., Kratofil M., Bis Z., „Experimental investigations at commercial large-scale CHB boiler”, The 20 th SCEJ Symposium on Fluidization & Particle Processing, The 9th Symposium of Advanced Resction and chemical Process, Okayama 2014, s. 37-40.
 17. Włodarczyk R., „Properties of graphite-stainless steel composite in bipolar plates in simulated anode and cathode environments of PEM fuel cells”, Materials Science-Poland, 32(3), 2014, pp. 487-497.
Hide

2013

Show
 1. Kacprzak A., Włodarczyk R., Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., „Fuel cell as part of clean Technologies”, Environmental Engineering IV, 2013, CRC Press Taylor and Francis Group, ISBN 978-0-415-64338-2.
 2. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., „The effects of operating conditions on the performance of a direct carbon fuel cell”, Archives of Thermodynamics, Vol. 34, No. 4, 2013, 187-197.
 3. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., „Influence of temperature and composition of NaOH-KOH and NaOH-LiOH electrolytes on the performance of a direct carbon fuel cell”, Journal of Power Sources, 239 (2013), 409-414.
 4. Bis Z., Kacprzak A., „CEL: Przetwarzać węgiel efektywnie. Wysokosprawna, niskotemperaturowa konwersja węgla w węglowych ogniwach paliwowych”, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nr 5/2013, 32-36, ISSN 1734-7823.
 5. Bis Z., „Poligeneracja dla szklarni”, Czysta Energia 2(138)/2013 , 40-43 s., ISSN 1643-126.
 6. Bis Z., „Czy węgiel będzie dzieckiem Europy?”, Nowa Energia, nr 2(32)/2013, str. 4 – 10.
 7. Kobyłecki R., Ścisłowska M., Wichliński M., Kacprzak A., Bis Z., „Assessment of fuel suitability for low-emission biomass combustion”, Environmental Engineering IV, 2013, CRC Press Taylor and Francis Group, ISBN 978-0-415-64338-2.
 8. Wichliński M., Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., „Thermal treatment for the removal of mercury from solid fuels”, Environmental Engineering IV, 2013, CRC Press Taylor and Francis Group, ISBN 978-0-415-64338-2.
 9. Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., „Carbonization of biomass - an effcient tool to decrease the emission of CO2”, Archives of thermodynamics, vol. 34(2013), no. 3.
 10. Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., „The carbonization of biomass - an effcient tool to decrease the emission of CO2”, Modern Energy Technologies, Systems and Units, Cracow University of Technology, ISBN 978-83-7242-718-2.
 11. Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Kobyłecki R., Bis Z., „Układ podawania paliwa do przedpaleniska cyklonowego”, Polityka Energetyczna, t. 16, zeszyt 3, 2013, s. 313-324.
 12. Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Kobyłecki R., Bis Z., „Analiza spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym”, Polityka Energetyczna, t. 16, zeszyt 3, 2013, s. 325-337.
 13. Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Kobyłecki R., Bis Z., „Analiza wyników obliczeń numerycznych przepływu pyłu węglowego oraz gazu w palenisku cyklonowym”, Polityka Energetyczna, t. 16, zeszyt 3, 2013, s. 301-312.
 14. Włodarczyk R., Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., „Use of materials for interconnectors in fuel cells”, Functional Materials Letters, Vol. 6, No. 2, 2013.
Hide

2012

Show
 1. Kobyłecki R., Bis Z.; „The carbonization of Biomass for renewable Energy and Carbon Sink”, 3 rd International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering, str. 185-186, Gliwice, 2012, (ISBN 978-83-61506-13-3).
 2. Kobyłecki R., Bis Z, Pawlik M., Żyła J.; „Novel Design the Combustion Chamber for Biomass- and Agromass-Fired CFB Boilers”, 21 st International Conference Fluidized Bed Combustion, Naples – Italy (2012) str. 1093 – 1100.
 3. Bis Z; “Każde paliwo może okazać się trudne ”; Czysta Energia nr 4/2012, str. 12-13.
 4. Kobyłecki R., Bis Z, Borecki R.; „Poligeneracja dla szklarni”, Rynek Gazu czerwiec, 2012, str.151-159.
 5. Wichliński M., Kobyłecki R., Bis Z,; „Przegląd metod ograniczenia emisji rtęci w elektrowniach podczas spalania paliw stałych”, XXVI Konferencja zcyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, X2012, str. 151-160, (ISSN 1429-6675).
 6. S. Hlawiczka, K. Korszun, The effect of particulate matter components on the acidity of rain in Upper Silesia (Poland), Clean – Soil, Air, Water, 40 (7), 673-680, 2012.
 7. S. Hławiczka, C. Kliś, E. Strzelecka-Jastrząb, M. Cenowski, J. Bronder, K. Korszun, Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze gminy. II. Modelowanie stężeń pyłu, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 51, 7-23, 2012.
 8. S. Hławiczka, C. Kliś, M. Cenowski, E. Strzelecka-Jastrząb, Emisje pyłu w wybranych gminach rejonu przygranicznego Polski i możliwości redukcji tej emisji, Mat. II Konf. Problematika emisi z malych zdroju znecistovani, Malenovice, Czechy, 7-8.03.2012.
 9. S. Hławiczka, C. Kliś, M. Cenowski, E. Strzelecka-Jastrząb, Rola źródeł ciepła małej mocy w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze Śląska, w: mat. Konf. Pierwsze Śląskie Seminarium Aerozolowe, praca zbiorowa pod. Red. J.S. Pastuszki i J. Janeczka, Wyd. Polit. Śląskiej, str. 15-19, Gliwice, 2012, (ISBN 978-83-7335-999-4).
 10. Nagroda: Special Prize – Multifunctional and Innovative Composite Materials for the Elements of the Low-temperature Fuel Cells for excellent efforts in creating invention(s) exhibited at Taipei INST in TAIWAN.
 11. Kobyłecki R., Zarzycki R., Wichliński M., Kratofil M., Kacprzak A., Włodarczyk R., Bis Z. ; "Metoda diagnostyki zachowania się kotła w warunkach pracy o podwyższonym ryzyku"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 171-172.
 12. Włodarczyk R. ; "Sintered Stainless Steel for Interconnectors for PEM Fuel Cell"; Materials Science Forum; Vols. 706-709; (2012); str. 1047-1051.
 13. Dudek A., Włodarczyk R. ; "Composite 316L+Al2O3 for Application in Medicine"; Materials Science Forum (2012) ; Vols. 706-709; (2012); str. 643-648.
 14. Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z. ; "Cofiring of coal and meat and bone meal – the assessment of corrosion materials used in modern boilers"; Rynek Energii; nr 3 (100); (2012); str. 127-132.
Hide

2011

Show
 1. Kobyłecki R., Włodarczyk R., Wichliński M., Zarzycki R., Kratofil M., Bis Z., Investigation of the Sulfur Capture by Solids Sorbents at High Concentration of Sulfur Dioxide in the Flue Gas, Thermodynamics in Science and Technology. Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Part 1. 4-7, s. 48-55, 2011.
 2. Kobyłecki R., Unburned Carbon in the Circulating Fluidized Bed Boiler Fly Ash, Chemical and Process Engineering, 2011, 32, 255-267.
 3. Włodarczyk R. Dudek A., Nitkiewicz Z. Corrosion Analysis of Sintered Materials Used for low-temperature Fuel Cell Plates, Archives of Metallurgy and Materials, 56 (1), 2011, s. 182-186.
 4. Włodarczyk R., Dudek A., Sintered materials for bipolar plate, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 56 (3), 2011, s. 797-803.
 5. Kobyłecki R., The possibility to cofire lignite with hard coal and biomass – operational experiences from a large-scale CFBC, Rynek Energii, 6 (97), s. 151-155, 2011.
 6. Kobyłecki R., Obróbka Termiczna Biomasy, Czysta Energia, nr 6 (118) 2011, p. 46-47.
 7. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Clean Energy from a Carbon Fuel Cell, Archives of Thermodynamics, vol. 32 (3) s. 145-157, 2011.
 8. Wichliński M., Kobyłecki R., Bis Z., Emisja rtęci podczas termicznej obróbki paliw, Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal), vol. 14/2, 2011, p. 191-203, PL ISSN 1429-6675.
 9. Włodarczyk R., Dudek A., Nitkiewicz Z., Spiekane stale nierdzewne jako okładki ogniw paliwowych- wpływ parametrów spiekania, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 78 (5), 2011, s. 437-441.
 10. Dudek A., Włodarczyk R., Wpływ dodatku ceramiki cyrkonowej na biotolerancję powłok hydroksyapatytowych, Inżynieria Materiałowa, Nr 4 (182), 2011, s. 388-391.
 11. Włodarczyk R., Kacprzak A, Bis Z., Application of materials for building interconnectors in fuel cells, 3rd Polish Forum Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy, Set Plan Satellite Conference, Warszawa 2011, s. 105, 2011 (abstract).
 12. Włodarczyk R., Sintered Stainless Steel for Interconnectors for PEM Fuel Cell, THERMEC’2011. International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials. Abstracts. August 1-5, 2011, Quebec City, Canada, s. 237, 2011 (abstract).
 13. Dudek A., Przerada I., Włodarczyk R., Microstructure and Properties of the Composites: HA + AL2O3. THERMEC’2011. International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials. Abstracts. August 1-5, 2011, Quebec City, Canada, s.137, 2011 (abstract).
Hide

2010

Show
 1. D. Cichoń, S. Hławiczka: Epizody wysokich stężeń dwutlenku siarki, pyłu i tlenku węgla w powietrzu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w okresie lat 1994 – 2007, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 4, 133-142, 2010,
 2. S. Hławiczka: Metody adsorpcyjne i sorbenty stale do usuwania rtęci z gazów odlotowych ze spalania węgla, w: Sorbenty z popiołu dla energetyki, praca zbiorowa pod red. W. Nowak, J. Pacyna, I. Majchrzak-Kucęba, (ISBN 978-83-7193-467-4; ISSN 0860-5017), Wydawn. Polit. Częstochowskiej, str. 119-143, Częstochowa, 2010
 3. S. Hławiczka: Rtęć w środowisku – źródła emisji i możliwości redukcji zagrożenia, Chemia Zdrowie Środowisko, 1, 15-22, 2010,
 4. J. Rudniak, R. Kobyłecki, Z. Bis: Konwersja energii słonecznej i biomasy w ciepło – analiza pracy układu, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 42/3 (ISSN 0137-3676), str. 102-104, 120,
 5. M. Wichliński: Zawartość i sposoby usuwania rtęci z polskich węgli energetycznych, Materiały konferencyjne – Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój 2010, str. 208-2011,
 6. Z.Bis, R. Zarzycki: Nowoczesne technologie energetyczne – rola modelowania fizycznego i numerycznego, Materiały konferencyjne – Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój 2010, str. 212-218,
 7. R. Kobyłecki, Z.Bis: Doświadczenia operacyjne współspalania węgla kamiennego, biomasy i węgla brunatnego w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną: XI Międzynarodowa konferencja Kotłowa ICBT 2010 – aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów – Szczyrk 2010, Prace naukowe, monografie, konferencje – z. 25, tom 1 (ISBN 978-83-927340-3-1), str. 397-404,
 8. R. Włodarczyk, A. Dudek, Z. Nitkiwicz: Charakterystyka spiekanych stali stopowych przeznaczonych na okładki ogniw paliwowych. Inż. Mater. R.31 nr 2, 2010, s.115-118, ISSN 0208-6247
 9. R. Włodarczyk, A. Dudek: Fuel Cells as Unconventional Energy Sources.W:Materials Engineering 2010. Material and Exploitation Problems in Modern Materials Engineering. Collective Monograph. Ed.by Zbigniew Stradomski. Częstochowa: Wyd.WIPMiFS PCzęst. 2010, s.194-204; ISBN 978-83-87745-53-0; ISSN2080-2072,
 10. R. Włodarczyk, A. Dudek: Properties and Application of Sintered Strainless Steel as Interconnectors in Fuel Cell. Solid State Phenom. Vol.165, 2010, s.231-236, ISSN 1912-0394,
 11. R. Włodarczyk: Sintered Steels as Interconnectors in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells. Arch.Foundry Eng. Vol.10 Spec.Iss. nr 3, 2010, s.101-104, ISSN 1897-3310,
 12. R. Włodarczyk, A. Dudek: Sintering Stainless Steel as Bipolar Plate Material for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell. Steel Res.Int. Vol.81 nr 9, 2010, s.1288-1291, ISSN 1611-3683,
 13. R. Włodarczyk, A. Dudek, Z. Nitkiwicz: Structural Analysis of Sintered Materials Used for Low-Temperature Fuel Cell Plates. Mater.Sci.Forum Vol.638-642, 2010, s.536-541, ISSN 0255-5476; ISSN 1662-9752,
 14. R. Włodarczyk, A. Dudek: Structure and Properties of Bioceramics Layers Used for Implant Coatings. Solid State Phenom. Vol.165, 2010, s.31-36, ISSN 1912-0394,
 15. Kobyłecki R., Managing of Agglomerate Formation in a Utility Scale Pressurized Fluidized Bed Combustor, Chemical and Process Engineering, 2010, 31, 767-788,
 16. Bis Z. Fluidized Beds. Handbook of Combustion Vol.4: Solids Fuels.pp. 401-435, Ed. Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. WILEY – VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA Weinheim. 2010. ISBN: 078-3-527-32449-1,
 17. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z.: Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego. Środowisko i rozwój, nr 22 2/2010, s. 87-100, ISSN 1641-7186,
Hide

2009

Show
 1. Bis Z. Kobyłecki R.: Kierunki Rozwoju kotłów fluidalnych (stan obecny i perspektywy). Konferencja: Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych, Gliwice, 28-29.09.2009, str. 15-36,
 2. Kobyłecki R., Bis Z.: Mozliwości redukcji NOx w kotłach z cyrkulacyjna warstwą fluidalną. Sympozium informacyjno-szkoleniowe pn. Metody pierwotne redukcji NOx w kotłach energetycznych, Szczyrk 2009, s. 16-21,
 3. Kobyłecki R., Zarzycki R., Bis Z.: Dynamika kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu Compact. Konferencja Kotłowa 2009 pt.: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2009, tom 2 s. 47-62,
 4. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z.: Wpływ rodzaju paliwa na procesy korozyjne wybranych gatunków stali. Konferencja Kotłowa 2009 pt.: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2009, tom 3 s. 276-284,
 5. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z.: Wykorzystanie ogniw paliwowych jako generatorów energii elektrycznej – analiza potencjalnych możliwości ich zastosowania w praktyce. IX Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa grudzień 2009, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, s.51- 58,
 6. Kobyłecki R.: Carbonization of Biomass Feedstock for Efficient and Environmental-Friendly Production of Heat and Electricity. IX Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa grudzień 2009, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, s.203- 210,
 7. KOBYŁECKI R., Carbonization of Biomass Feedstock for Efficient and Environmental-Friendly Production of Heat and Electricity, mat. IX Konferencji ‘Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej’, Warszawa 8-11 grudnia 2009, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, ISSN 0860-858X, p. 203-211.
 8. KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., Badania Akumulacji Rtęci w Popiołach Lotnych z Kotłów Fluidalnych, Polityka Energetyczna t. 12 zeszyt 2/2, ISSN 1429-6675, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, mat. XXII Konferencji „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, „Dylematy Polskiej Polityki Energetycznej”, p. 285-294, Zakopane 11-14.X.2009.
 9. D. Cichoń, S. Hławiczka, Cz. Kliś, Podobieństwo zmienności stężeń zanieczyszczeń jako identyfikator epizodów smogu zimowego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 3, 80-94, 2009.
 10. S. Hławiczka, B. Dyduch, K. Korszun, Sezonowe zmiany odczynu opadów atmosferycznych na terenie Katowic w latach 1990-2008, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 4, 143-150, 2009.
Hide

2008

Show
 1. Kobyłecki R., Bis Z., Badania w zakresie ograniczenia erozji w paleniskach fluidalnych, mat. X Międzynarodowej Konferencji „Transport Pneumatyczny TP 2008”, Targanice k/Andrychowa, 26-28 maja 2008, s. 133-139,
 2. Klajny M., Kobyłecki R., Bis Z., Przepływy grawitacyjne w rurach pionowych – stabilność i struktura przepływów, mat. X Międzynarodowej Konferencji „Transport Pneumatyczny TP 2008”, Targanice k/Andrychowa, 26-28 maja 2008, s. 125-132,
 3. Kobyłecki R., Bis Z., Fouling in the Backpass of a Large-Scale CFBC, Proc. of XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk 19-21 maja 2008 s. 149-150, Elektryka z. 60, nr 323/2008, ISSN 1429-1533, ISBN 978-83-60691-34-2,
 4. Kobyłecki R., Bis Z., Formation of Unburnts in Large-Scale CFBC Fly Ashes – Investigation of the Driving Factors, Kyoto, Japan, 2008
 5. Kobyłecki R., Tchórz J., Bis Z., Densification of Biomass Energy for Large Scale Co-Combustion, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7
 6. Klajny M., Kobyłecki R., Bis Z., Stability and Structure of Gas-Solid Gravity Flow in Vertical Standpipe, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 7. Kobyłecki R., Klajny M., Thamm J., Żyła J., Krupka S., Zabłocki W., Bis Z., Experiences on Erosion Protection in CFB Furnaces, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 8. Kobyłecki R., Gołąb S., Krzemień L., Tchórz J., Bis Z., Fouling in the Backpass of a Large-Scale CFBC, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 9. Olas M., Kobyłecki R., Bis Z., Simultaneous Calcination and Sulfation of Limestone-Based Sorbents in CFBC – Effect of Mechanical Activation, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 10. Kobyłecki R., Bis Z., Emission of SO2 and NOX from a Large-Scale CFBC – Effect of Cyclone Separation Efficiency, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 11. Kobyłecki R., Czabowski D., Bis Z., Unburnts in Large-Scale CFBC Fly Ashes – Effect of Fuel Type and Bed Hydrodynamics, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 12. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z.: Fuel cells for high-performance conversion of electric and heating energy, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008, s. 203-208,
 13. Czakiert T., Nowak W., Bis Z.: Spalanie w atmosferach modyfikowanych tlenem kierunkiem rozwoju dla kotłów CWF, Energetyka – problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, październik 2008, ISSN 0013-7294, s.713-718,
 14. Kobyłecki R., Bis Z.: Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej konwersji energii w ogniwach paliwowych.. Termodynamika w nauce i gospodarce, ISBN 978-83-7493-406-0,Wrocław 2008, s. 535-541,
 15. Kobyłecki R.: Zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów CFB, VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych (VI International CFB Users' Conference), Szczyrk 2008,
 16. Bis Z.: Efektywne zabezpieczenia antyerozyjne kotlow CFB, VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych (VI International CFB Users' Conference), Szczyrk 2008,
 17. Kobyłecki R., Bis Z.: Efektywna produkcja czystych i wysokoenergetycznych paliw ze źródeł odnawialnych i odpadowych, mat. XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Osady Ściekowe, Biomasa – czy Tylko?”, Czętochowa/Ustroń, 24-26.09. 2008 r.
Hide

2007

Show
 1. Klajny M., Kobyłecki R., Bis Z.: Stabilnośći struktura grawitacyjnych przepływów gaz-materiał sypki. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2007, t. I s. 275-282 (ISSN 0860-858X, z. 25),
 2. Kobyłecki R., Bis Z.: Wpływ skuteczności separacji cyklonu na emisję SO2 i NOx z kotłów z cyrkulacyjkną warstwą fluidalną o dużej mocy. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2007, t. I s. 283-291(ISSN 0860-858X, z. 25),
 3. Kobyłecki R., Wichliński M., Bis Z.: Emisja rtęci z polskich węgli energetycznych. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2007, t. I s. 293-298 (ISSN 0860-858X, z. 25),
 4. Olas M., Kobyłecki R., Bis Z.: Wpływ mechanicznej aktywacji na proces jednoczesnej kalcynacji i zasiarczania sorbentów wapniowych w paleniskach fluidalnych. VIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2007, t. II s. 403-412 (ISSN 0860-858X, z. 25),
 5. Kobyłecki R., Wichliński M., Bis Z.: Emisja rtęci z polskich węgli energetycznych. WTiUE- 2007 Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, s. 269-274 (ISBN 978-83-7242-439-6),
 6. Kobyłecki R., Bis Z.: Efficient energy conversion from renewable and waste fuel sources, The 10 th anniversary of the faculty of environmental protection and engineering, Częstochowa 2007, s. 117-122 (ISBN 978-83-7193-340-0),
 7. Bis Z., Kobyłecki R.: Produkcja zwaloryzowanych paliw, ciepła, energii elektrycznej z surowych paliw odnawialnych i biomasy. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Zabrze 2007, s. 265-268 (ISBN 978-83913434-3-2).
Hide

2006

Show
 1. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W.: Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed, Fuel Processing Technology, 2006, Vol. 87, pp. 531-538.
 2. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W.: Fluidized Bed Combustion in Oxygen-Enriched Conditions, Proc. of the 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Vienna, Austria, May 21-24, 2006, part 1.
 3. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W.: Wpływ atmosfery wzbogaconej tlenem na emisję NOX z procesu fluidalnego spalania w warstwie cyrkulacyjnej, Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca, 2006, s. 103-109.
 4. Bis Z., Kobyłecki R.: Biocarbon - efektywna konwersja energii ze źródeł odnawialnych.. Energetyka, zeszyt tematyczny nr IX: Rynkowe, techniczne i ekologiczne aspekty energetyki odnawialnej, s. 57-58, czerwiec 2006
 5. Czakiert T., Bis Z., Nowak W.: Organizacja spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną, Mat. V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk, 20-22 września, 2006.
 6. Kobyłecki R., Bis Z.: Performance of a Combined Biomass-Solar Energy Conversion System-An Analysis, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2006.
 7. Kobyłecki R., Bis Z.: Wpływ dodatku biomasy na parametry eksploatacyjne i zachowanie się kotła dużej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2006,
 8. Olas M., Kobyłecki R., Bis Z.: Warunki realizacji procesu odsiarczania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną oraz przy podwyższonym stężeniu CO2, Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2006,
 9. Kobyłecki R., Bis Z.: Rola cyklonu w kształtowaniu warunków cieplno-przepływowych w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.: Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2006,
 10. Bis Z., Czakiert T.: Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem, XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane 2006
 11. Bis Z.; Zintegrowane technologie biopaliw dla zrównowazonej zero-emisyjnej produkcji ciepła i energii elektrycznej; Mat. III Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii Eco-Euro-Energia, Bydgoszcz ; 2006
 12. Czakiert T., Bis Z., Nowak W.: Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem. Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom I: Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich własności i metody ograniczania emisji, s. 17-24, Zabrze 2006,
 13. Kobyłecki R., Bis Z., Wpływ dodatku biomasy na parametry eksploatacyjne i zachowanie się kotła dużej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 128-135, 2006,
 14. Kobyłecki R., Bis Z. ; Rola cyklonu w kształtowaniu warunków cieplno-przepływowych w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną., X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksloatacji kotłów, s.117-125, 2006,
 15. Olas M., Kobyłecki R., Bis Z.; Warunki realizacji procesu odsiarczania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną oraz przy podwyższonym stężeniu CO2, X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 11-28, 2006,
 16. Sekret R., Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W., Jabłoński J., Walkowiak R.; Badania możliwosci wydłużania czasu eksploatacji nurnika cyklonu w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną; X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 309-323, 2006,
 17. A. Smoliński, S. Hławiczka, Wykorzystanie metod chemometrycznych w analizach danych z monitoringu zanieczyszczeń powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 4, 109 - 115, 2006,
 18. Kobyłecki R., Bis Z. ; Autotermiczna termoliza jako efektywna technologia produkcji czystych i wysokoenergetycznych paliw, Archiwum spalania , Vol . 6 (2006) nr 1-4 str. 114-119, ISSN 1641-8549 PIS.
Hide

2005

Show
 1. Bis Z.: Przyszłość węgla jako nośnika energii. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2005, s. 34-45.
 2. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W.: Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych w tlen. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2005, s. 153-162.
 3. Kobyłecki R., Bis Z.: Technologia autotermicznej waloryzacji biomasy i paliw alternatywnych dla czystej konwersji energii. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2005, s. 163-170.
 4. Bis Z.: Biocarbon - nowoczesna energia biomasy. II Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii Eco-Euro-Energia. Bydgoszcz 2005, s. 309 – 312.
 5. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Zwaloryzowana biomasa i paliwa alternatywne – wartościowe surowce dla czystej konwersji energii. Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, nr 3/4 2005, s. 44 – 46.
 6. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Paliwo z biomasy i paliw alternatywnych, Czysta Energia 3/2005.
 7. Andrzejczyk M., Kobyłecki R., Nowak W., Bis Z.: Effect of Cyclone Separation Efficiency on Emission and Operating Parameters of Circulating Fluidized Bed Boilers. Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Hangzhou, China 2005, s. 907 - 914.
 8. Kobyłecki R., Andrzejczyk M., Bis Z.: Large-Scale CFB Boiler with Different Cyclone Separation Efficiencies - Operational Experiences and Analysis. Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Hangzhou, China 2005, s. 978 - 985.
 9. Czakiert T., Kobyłecki R., Bis Z. Muskała W., Nowak W.: Oxy-Combustion in CFB Conditions. Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Hangzhou, China 2005, s. 447 - 454.
 10. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Authothermal Upgrading of Biomass and Wastes for Clean and Efficient Production of Power, Proc. of the 2005 International Conference on Coal Science, Okinawa, Japan, 2005.
 11. Kobyłecki R., Bis Z.: Czysta Energia z paliw alternatywnych dzięki ich autotermicznej waloryzacji. XIX Zjazd Termodynamików, Sopot 2005, s. 211-212.
 12. Kobyłecki R., Bis Z., Klajny M., Olas M., Andrzejczyk M., Kuciński A.: Doświadczenia eksloatacyjne z współspalania biomasy i węgla w duzych kotłach energetycznych. XIX Zjazd Termodynamików, Sopot 2005.
 13. Kobyłecki R., Bis Z.: Autothermal Upgrading of Biomass and Waste Fuels forEfficient Generation of Heat and Power. Twenty-fourth International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, Texas, USA 2005.
 14. Bis Z.: Perspektywy wytwarzania i wykorzystania węgla z biomasy. Polityka Energetyczna, tom 8 Zeszyt specjalny, Kraków 2005, s. 383-394.
 15. Bis Z.: Węgiel jako nośnik czystej energii. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce, Toruń 2005, s. 319-330.
 16. Bis Z.: Biokarbon - przyszłościowy nośnik energii odnawialnej. Prace Naukowe-Mechanika-z. 211, Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2005, s.35-43.
 17. Kobyłecki R., Bis Z., Klajny M., Olas M., Andrzejczyk M., Kuciński A.: Współspalanie biomasy i węgla w energetyce – doświadczenia eksloatacyjne. Prace Naukowe-Mechanika-z. 211, Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2005, s.115-120.
 18. Kobyłecki R., Bis Z.: Waloryzacja Autotermiczna Sposobem na Efektywną i Czystą Konwersję Energii z Biomasy i Paliw Alternatywnych III Międzynarodowa Konferencja „Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, 2005.12.08.
 19. Kobyłecki R., Bis Z., Klajny M., Olas M., Andrzejczyk M., Kuciński A.: Współspalanie Biomasy i Węgla w Energetyce – Doświadczenia Eksploatacyjne III Międzynarodowa Konferencja„Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim” ”, Szczecin, 2005.12.08.
 20. Kobyłecki R., Energetyka Odnawialna w Japonii, Forum Czystej Energii, Międzynarodowe Targi Poznańskie „Poleco”, 15-17 listopada 2005.
 21. Kobyłecki R., Bis Z.: Technologia waloryzacji biomasy i paliw alternatywnych dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej, I Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”, Częstochowa/Podlesice, 26-28 września 2005.
 22. Kobyłecki R.: Praktyczne Aspekty Aerodynamiki Kotłów z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, 113. Zebranie Naukowe Komisji Energetyki oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa 2005.06.10.
 23. Nowak, Bis, Kobylecki, Produkcja zwaloryzowanych paliw, ciepła i energii elektrycznej z surowych paliw odnawialnych i biomasy, III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „WSPÓŁSPALANIE BIOMASY I PALIW ALTERNATYWNYCH”, Wisła, 6-8 czerwca 2005 r.
Hide

2004

Show
 1. Mirek P., Nowak W., Bis Z., Andrzejczyk M.: Badania dysz powietrznych dla kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Gospodarka paliwami i energią, nr 2/2004, s. 29-34.
 2. Bis Z.: Nowe kierunki fluidalnego spalania paliw stałych w energetyce. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2004, s. 69-78.
 3. Kobyłecki R., Sekret R., Bis Z., Nowak W. i inni: Badania procesu spalania zrębków drzewnych i paliw alternatywnych w kotle fluidalnym w Elektrociepłowni Ostrołęka. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2004, s. 105-110.
 4. Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W., Klajny M.: Poprawa skuteczności separacji cyklonów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2004, s. 162-169.
 5. Kobyłecki R., Bis Z.: Spalanie fluidalne – efektywny sposób usuwania dioksyn z popiołów lotnych. Ochrona powietrza i problemy odpadów, nr 2/2004, s. 41-46.
 6. Andrzejczyk M., Nowak W., Bis Z.: Research in to Influence the Cyclone Separation Efficiency on the Operating Parameters Circulating Fluidized Bed. Fluidization XI: Present and Future for Fluidization Engineering, Italy 2004, WIP –30.
 7. Bis Z.: Polska energetyka na progu Unii Europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii: Eco-€uro-Energia, Bydgoszcz 2004, s. 139-150,
 8. Czakiert T., Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Oxy-Fuel Combustion. Second International Conference joined with the celebration of centenary tradition of the Institute of Thermal Technology Silesion University of Technology, Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń 2004, s. 75-82,
 9. Bis Z., Kobyłecki R., Matej M.: Autotermiczna waloryzacja paliw. IX Forum Energetyków GRE 2004, s. 95- 104,
 10. Kobyłecki R., Sekret R., Bis Z., Nowak W., Psik R., Hotta A.: Doświadczenia ze spalania paliw alternatywnych w zespole Elektrowni Ostrołęka. IX Forum Energetyków GRE 2004, s. 336- 340,
 11. Sekret R., Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W., Jabłoński J., Walkowiak R.: Badania eksploatacyjne kotła z cyrkulacyjną warstwa fluidalną typu compact o mocy 260 MWe w Elektrowni Turów. IX Forum Energetyków GRE 2004, s. 519- 526,
 12. Kobyłecki R., Sekret R., Nowak W., Bis Z., Psik R.: Biomass-Fired BFB Boiler at Ostroleka Power Station, Poland – Operating Experiences. Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference: Coal-Energy and the Environment, Japan 2004, session 13-3,
 13. Nowak W., Sekret R., Bis Z. Laskawiec J., Jablonski J., Walkowiak R.: Operation Experience of Large-Scale Circulating Fluidized Bed Boilers with Brown Coal. Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference: Coal-Energy and the Environment, Japan 2004, session 13-4,
 14. Kobyłecki R., Bis Z.: Autotermiczna waloryzacja paliw odpadowych i biomasy dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej. XVII Seminarium Podsekcji Przepływów Wielofazowych PAN „Badania przepływów gaz-materiał sypki w układach fluidyzacyjnych oraz matematycznego modelowania procesów spalania w silnikach lotniczych”, Częstochowa 2004,
 15. Nowak W., Sekret R., Bis Z., Jablonski J., Walkowiak, Iwan J., Westerlund K.: Starting up the third phase of the Turow repowering project-first operating experience with a 260 Mwe Foster Wheeler second-generation CFB boiler. VGB-Workshop Operating Experience with Fluidised Bed Firing Systems 2004, Berlin 2004.
 16. Johnsson F., Johansson A., Sterneus J., Hartge E.U., Budinger S., Fehr M., Werther J., Sekret R., Bis Z., Nowak W., Borovec K., Ochodek T., Noskievic P., Gadowski J., Jabłoński J., Walkowiak R., Kallner P., Stromberg L., Kettunen A., Hyppanen T., Hotta A.: An Experimental Study of In-furnace Processes and Dynamic Behaviour of a 235 MWe CFB Boiler. VGB-Workshop Operating Experience with Fluidised Bed Firing Systems 2004, Berlin 2004.
 17. Nowak W., Bis Z.: Kotły fluidalne z warstwą cyrkulacyjną na parametry nadkrytyczne. Gospodarka paliwami i energią, nr 5/2004, s. 29-35,
 18. Bis Z., Nowak W.: Technologia produkcji waloryzowanych paliw dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Konferencja Naukowo-Techniczna:Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. Częstochowa-Ustroń 2004, s. 159-167,
 19. Nowak W., Bis Z.: Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych. XI Międzynarodowa Konferencja: Popioły z energetyki. Zakopane 2004, s 101-114.
Hide

2003

Show
 1. Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W.: Improvements cyclones separation efficiency in CFB Boilers in Turow Power Plant. 17 th International Fluidized Bed Combustion Conference, Jacksonville USA 2003.
 2. Kobyłecki R., Bis Z.: Aspekty współspalania paliw alternatywnych z węglem w kotłach fluidalnych – szansa czy zagrożenie. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 2/2003.
 3. Kobyłecki R, Sekret R, Bis Z. Nowak W.: Operating Experiences on Bubbling Fluidized Bed Boiler Burning Biomass Fuels. 8 th Polish-Danish Workshop: Biomasa w Energetyce, Starbienino, Poland 2003.
 4. Nowak W., Bis Z., Kobyłecki R.: Circulating Fluidizing Bed Boiler for 460 Mwe Power Block with Supercritical Parametrs. 8 th China-Japan Symposium on Fluidization, CJF-8 Gifu, Japan 2003.
 5. Nowak W., Bis Z., Jablonski J., Walkowiak R.: Operating Experience with the 235 Mwe Lignite-fired CFB Bolilers at the Turów Power Plant. VGB PowerTech, nr 6/2003.
 6. Bis Z.: Polska energetyka przed nowymi wyzwaniami ekologicznymi. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce, Toruń 2003.
 7. Bis Z., Andrzejczyk M., Olas M.: Wpływ obecności ziaren grubych na warunki unoszenia drobnych ziaren w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. IV Krajowa Konferencja: Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2003.
 8. Bis Z., Kępa A., Andrzejczyk M.,: Warunki separacji drobnych ziaren w cyklonach o dużych rozmiarach. IV Krajowa Konferencja: Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2003.
 9. Kobyłecki R., Bis Z., Sekret R., Nowak W., Matsuo T., Maruyama M., Omata K., Horio M.: Doswiadczenia eksploatacyjne nadkrytycznego kotła z ciśnieniową warstwą fluidalną pracującego w Karita w Japoni. IV Krajowa Konferencja: Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2003.
Hide

2002

Show
 1. Nowak W., Bis Z.: Kotły fluidalne z separatorami kompaktowymi. Gospodarka Paliwami nr 1/2002, s.12-17.
 2. Bis Z., Andrzejczyk M.: Zachowanie się grubych ziaren w strumieniu zawiesiny drobnych ziaren w gazie. VIII Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny. Ustroń 2002, s. 17-24.
 3. Bis Z., Andrzejczyk M., Kępa A.: Warunki separacji drobnych ziaren w cyklonach. VIII Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny. Ustroń 2002, s 25-32.
 4. Bis Z.: Sorbenty wapienne w energetyce. Przeróbka i wykorzystanie surowców skalnych. Kraków 2002, s. 37-49.
 5. Sekret R.,Bis Z., Nowak W., i inni: In-Furance Processes in a 235 MWe CFB Boiler. Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada 2002, s. 607-614.
 6. Nowak W., Bis Z. Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R: Experience Gained During Operation of 235 MWe CFB Boilers at Turow Power Plant. Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada 2002, s. 621-628.
 7. Nowak W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R: Design and Operating Experience of 260 MWe Compact Type CFB Boilers. Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada 2002, s. 629-636.
 8. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.: Modified Sorbents for Flue Gas Desulphurization. Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada 2002, s. 797-804.
 9. Walkowiak R., Jabłoński J., Bis Z., Nowak W., Andrzejczyk M., Kardaś D., Rusiński E.: Poprawa skuteczności separacji cyklonów w kotle CFB w Elektrowni Turów. VIII Międzynarodowa Konferencja Forum Energetyków GRE 2002, s. 653-660.
 10. Nowak W., Bis Z, Jabłoński J., Walkowiak R.: Operation Experience of 235 MWe CFB Boilers with Brown Coal at Turow Power Plant. VGB Workshop: Operating Experience With Fluidised Bed Firing Systems. Köln 2002, s. 1-8.
 11. Bis Z., Andrzejczyk M., Radecki M., Leszczyński J.: Modelowanie procesów cieplno - przepływowych w palenisku kotła cyrkulacyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 22/2002, materiały z XVIII Zjazdu Termodynamików, tom I, s. 107-114.
 12. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W., Ohira K., Ito I., Fujiwara N., Horio M.: Spalanie w warstwie fluidalnej jako efektywna metoda usuwania dioksyn z popiołów. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 22/2002, materiały z XVIII Zjazdu Termodynamików, tom II, s. 637-644.
 13. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W. i inni: Tworzebnie się spieków w kotle z ciśnieniową warstwa flidalną. Krajowa Konferencja Energetyczna, Rydzyna 2002, s 55-62.
 14. Bis Z., Nowak W., Rusiński E., Andrzejczyk M., Leszczyński J., Kardaś D, Walkowiak R., Jabłoński J.: Modyfikacja cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych w Elektrowni Turów. Konferencja naukowo – techniczna Energetyka 2002, s. 105-112.
 15. Rudniak J., Bis Z.: Niekonwencjonalne źródła energii w aspekcie polskiego prawodawstwa. Konferencja naukowo – techniczna Energetyka 2002, s. 575-582.
 16. Kobyłecki R., Bis Z.: Analiza możliwości współspalania paliw alternatywnych w kotłach fluidalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 10/2002, materiały z IX Konferencji Kotłowej: Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów, tom II , s. 85-107.
 17. Sekret R., Nowak W., Bis Z. Czakiert T., Andrzejczyk M.: Procesy cieplno-przepływowe w kotłach fluidalnych dużej mocy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 10/2002, materiały z IX Konferencji Kotłowej: Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów, tom III , s. 331-352.
 18. Bis Z., Radecki M.: Alternatywne sorbenty wapniowe do odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 10/2002, materiały z IX Konferencji Kotłowej: Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów, tom I , s. 59-72.
 19. Leszczyński J., Bis Z., Gajewski W.: Evaluation of Structure and Particle Velocity Distribution in Circulating Fluidised Beds, Powder Technology 128 (2002), s. 22-35.
 20. Bis Z., Nowak W., Rusiński E., Andrzejczyk M., Leszczyński J. Kardaś D., Walkowiak R., Jabłoński J.: Modyfikacja cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych Elektrowni Turów. Energetyka 6/2002, s. 34-36.
 21. Nowak W., Bis Z.: Nowe wyzwania dla inżynierii środowiska w aspekcie czystej produkcji energii z węgla. PAN, Komitet Inżynierii Środowiska. Monografie 10/2002, s. 369 – 385.
Hide

2001

Show
 1. Bis Z., Gajewski W.: Heat Transfer Between a Wall and a Falling Stream of Loose Material. Archives of Thermodynamics. Vol. 22(2001), No. 1-2, s. 23-32.
 2. Bis Z., Rudniak J.: Bariery edukacyjne we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii. Konferencja „ Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach i regionach” Częstochowa 2001.
 3. Bis Z., Gajewski W., Kępa A.: Skuteczność separacji cyklonu przy wysokich koncentracjach transportowych. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Gospodarka Cieplna i Eksploatacyjna Pieców Przemysłowych. Poraj 2001, s 7-15.
 4. Bis Z., Radecki M., Nowak W., Szymanek A.: Zastosowanie drobnych oraz aktywowanych mechanicznie sorbentów do odsiarczania w kotłach fluidalnych. V Konferencja Problemy Badawcze Energetki Cieplnej. Warszawa 2001, s 17-29.
 5. Nowak W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.: Operational Experience from the Largest Circulating Fluidized Bed Boilers. 6 th World Congress of Chemical Engineering. Melbourne. Australia 23-27 September 2001.
 6. Bis Z., Gajewski W.:Spalanie paliw stałych w kotłach fluidyzacyjnych. Archiwum spalania Vol. 1 (2001) Nr 1, s 48-63.
Hide

2000

Show
 1. Bis Z., Nowak W., Szymanek A.: Sorbenty modyfikowane w energetyce. Konferencja ''Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska'' Kamień Śląski 2000 s.175-197.
 2. Bis Z., Gajewski W., Werther J., Reppenhagen J.: A Study of Ultrafine Particles Residence Time in Circulating Fluidized Bed. Fluidisation (I) Vol.14:2000 nr 75 s.105-112.
 3. Andrzejczyk Marek, Nowak Wojciech, Bis Zbigniew, Deuchi S., Endo T., Fujima Y.: Modelowanie strugi dwufazowej dla generatora gazu w układzie IGCC. Ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii. Krajowa Konferencja Energetyczna. Krajowa Konferencja Energetyczna, Rydzyna 2000, s. 5-16.
 4. Bis Z.: Rozwój fluidalnego spalania paliw stałych. Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej nr 56. Wrocław 2000 Konferencja nr 10, s. 161-168.
 5. Nowak W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.: Design and Operation Experience of 235 Mwe CFB Boilers at Turów Power Plant in poland. 5th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers. Vol. I. Espinho-Porto 2000, Portugal. Preprints 10s.
Hide