Prof. dr hab. inż. Stanisław HŁAWICZKA

Profesor zwyczajny

Adres 1: Katedra Inżynierii Energii, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Adres 2: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Zespół Badań Atmosfery, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
Telefon: (034) 325 73 34 wew. 18
E-mail: s.hlawiczka@ietu.katowice.pl

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

Praca naukowo-badawcza dotyczy następujących zagadnień: problemów jakości powietrza atmosferycznego i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, badania i ocen oddziaływania źródeł emisji na środowisko atmosferyczne, modelowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Prace w ramach problemów jakości powietrza obejmują: oceny jakości powietrza dla celów zarządzania jego jakością, badania przemian zanieczyszczeń powietrza w tym przemian prowadzących do zakwaszania opadów atmosferycznych, prace nad ulepszeniem lub propozycją nowych metod oceny jakości powietrza.
Prace dotyczących ocen oddziaływania źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza na otoczenie bazują zarówno na ogólnie przyjętych metodach pomiarowych i interpretacyjnych jak i własnych oryginalnych propozycjach metodycznych, w tym ocen uciążliwości źródeł emisji zapachów w otoczeniu źródeł emisji odorów.
Badania dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza obejmują prace z zakresu inwentaryzacji emisji z obszarów różnej skali. W odniesieniu do metali ciężkich koncentrują się na obszarowych (lokalnych i krajowych) bilansach emisji zanieczyszczeń, obejmując prace nad wskaźnikami emisji, zwłaszcza metali ciężkich z procesów spalania paliw. Prace w zakresie krajowych bilansów emisji wykonywane są w ramach zobowiązań Polski na rzecz Konwencji Genewskiej w Sprawie Zanieczyszczenia Powietrza na Dalekie Odległości; odbiorcą tych danych jest również Główny Urząd Statystyczny publikując je w oficjalnych statystykach krajowych dotyczących jakości środowiska w Polsce.

Doświadczenie zawodowe

 • 1970 - 1980 - Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Instytut Chemii i Fizyki.
 • od 1980 – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice - Zakład Badań Atmosfery.
 • od 2000 – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Częstochowa.

W latach 1991 - 1996, z upoważnienia Ministerstwa Środowiska - przedstawiciel Polski do prac w ramach Grupy Zadaniowej ONZ/EKG Emisje Metali Ciężkich, utworzonej w ramach Konwencji Genewskiej w Sprawie Zanieczyszczeniu Powietrza na Dalekie Odległości.

Członek Rad Naukowych:
 • Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (przewodniczący II i III Kadencji),
 • Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN z siedzibą w Dziekanowie k/Warszawy,
 • Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu,

Członek Komisji Utylizacji Odpadów i Ochrony Środowiska PAN/Okatowice

W latach 2002 – 2009 redaktor naczelny czasopisma Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów.

W latach od 1999 do 2003 - członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Wydziału VII

Członek Polsko-Czeskiej Komisji Ocen Wpływu na Środowisko Inwestycji w Rejonie Przygranicznym, powołanej przez ministrów ochrony środowiska Polski i Czech.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

W latach 2005–2009 przedstawiciel Polski w grupie roboczej UNEP ds. ołowiu i kadmu oraz doradca Ministra Środowiska ds. przygotowywanej przez UNEP konwencji w sprawie rtęci w środowisku.

Dydaktyka

 • Energetyka a Środowisko,
 • Ochrona Środowiska w Energetyce,
 • Oczyszczanie Gazów,
 • Ograniczenie Emisji Zanieczyszczeń Pyłowych i Gazowych,
 • Pomiary Zanieczyszczeń Powietrza,
 • Protection of Atmosphere,
 • Technologie Bioenergetyczne,
 • Technologie Czystych Paliw,
 • Wykładowca przedmiotu „Ochrona atmosfery” w Śląskim Studium Doktoranckim przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach,

Publikacje

 1. Wintertime PM 10 and black smoke concentrations across Europe: results from the PEACE study, Atmospheric Environment, 31, 3609 - 3622, 1997
 2. Analiza wpływu emisji kwaso- i zasadotwórczych zanieczyszczeń do powietrza na odczyn opadów atmosferycznych, Seria: Prace i Studia, nr 48, str. 53 - 65, Polska Akademia Nauk, Zabrze, 1998.
 3. Air pollution and respiratory health of children: the PEACE panel study in Katowice Poland, Eur. Respir. Rev., 8, 86 - 93, 1998
 4. Emisja oraz depozycja metali alkalicznych na obszarze byłego woj. katowickiego i ocena tych zjawisk w procesach zakwaszania środowiska, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 5, 205-208, 1999.
 5. Long-term changes of particulate emission in the industrial region of Upper Silesia (Poland) and their effect on the acidity of rainwater, Water Air Soil Poll., 142(1-4), 151-163, 2003.
 6. Partitioning factor of mercury during coal combustion in low capacity domestic heating units, The Science of the Total Environment, 312, 261 – 265, 2003.
 7. The effect of coal combustion in domestic heating units on mercury concentration in the air of rural areas, 13th World Clean Air and Environment Protection Congress, Imperial College, London, 22-27 Aug., 2004
 8. Seasonal mercury concentrations measured in rural air in Southern Poland, Atmospheric Environment, 39, 7580-7586, 2005.
 9. Mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic sources in Europe in 2000 and their scenarios until 2020, The Science of the Total Environment, 370, 147 – 156, 2006.
 10. Chemometric treatment of missing elements in air quality data sets, Polish J. of Environ. Stud., 4, 613-622, 2007.
 11. Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic sources in Europe, Atmos. Environ., 41, 8557-8566, 2007.
 12. Assessment of atmospheric mercury emission reduction measures relevant for application in Poland, Environ. Engineering Science, 2, 163-171, 2008
 13. Assessments of technological developments: Best available techniques (BAT) and limit values, UNECE, Geneva, 2006.
 14. S. Hławiczka, Rtęć w środowisku atmosferycznym, Works & Studies – Prace i Studia nr 73, Wyd. IPIŚ PAN, (ISBN 978-83-60877-20-3), Zabrze, 2008.
 15. Metale ciężkie w środowisku – prace Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, praca zbiorowa pod redakcją S. Hławiczki (ISBN 978-83-88771-96-5), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2008
 16. The effect of particulate matter components on the acidity of rain in Upper Silesia (Poland), Clean – Soil, Air, Water, 40 (7), 673-680, 2012.