Stanowisko do wyznaczania zawartości popiołu, części lotnych i wilgoci próbek paliw stałych

Stanowisko do wyznaczania zawartości popiołu, części lotnych i wilgoci próbek paliw stałych (węgle kamienne i brunatne, koks, biomasa, pellet, itp.) umożliwia wykonywanie pełnych analiz technicznych obejmujących oznaczanie wilgoci przemijającej i higroskopijnej, popiółu oraz części lotnych metodami wagowymi zgodnie z aktualnymi polskimi normami. Dodatkowo stanowisko pozwala na wyznaczanie gęstości nasypowych i pozornych paliw stałych.

Stanowisko wyposażone jest w piece laboratoryjne komorowe i rurowe, dokładne wagi analityczne, suszarkę konwekcyjną, eksykatory oraz ceramiczne tygielki laboratoryjne niezbędne do właściwego wykonywania oznaczeń

Porót na górę strony

Stanowisko do analizy sitowej wielkości cząstek materiału ziarnistego

Stanowisko do analizy sitowej wielkości cząstek materiału ziarnistego umożliwia wykonanie analizy granulometrycznej paliw stałych (węgli, biomas, pelletów, popiołów,itp.). Analiza wykonywana jest w celu określenia procentowej zawartości występujących w badanym paliwie poszczególnych frakcji. Pozwala to w końcowym efekcie na wykreślenie krzywej uziarnienia.

Stanowisko wyposażone jest w wytrząsarkę laboratoryjną Retsch AS 200 oraz zestaw znormalizowanych sit.

Porót na górę strony

Stanowisko do badania zawartości rtęci w próbkach stałych, ciakłych i gazowych

Badania zawartości rtęci w próbkach przeprowadzane są przy użyciu spektrometru firmy LUMEX RA-915+ z przystawką RP-91C.

Spektrometr RA-915+ działa na zasadzie różnicowego pomiaru stężenia rtęci, który jest realizowany z zastosowaniem spektroskopii zeemanowskiej z wysokoczęstotliwościową modulacją polaryzacji światła, bez konieczności akumulacji na złotym sorbencie. Spektrometr ten umożliwia badanie zawartości rtęci w próbkach ciał stałych, cieczach, oraz gazach.

W skład stanowiska pomiarowego wchodzi spektrometr RA-915+, do którego dołączona jest przystawka pirolityczna RP-91C, pompa, rotametr, zasilacz sieciowy i komputer. W przystawce RP-91C następuje dekompozycja badanej próbki, a następnie odparowanie zawartej w niej rtęci metodą pirolizy. Uwolniona rtęć w postaci atomowej jest oznaczana online za pomocą spektrometru RA-915+. Rozkład próbki następuje w temperaturze 800oC, co gwarantuje całkowitą dekompozycję i odparowanie wszystkich związków rtęci. Zakres oznaczania stężenia rtęci w próbkach stałych, metodą pirolizy, wynosi od 0 do 10000 µg/kg, a maksymalny błąd wynosi +/-20%.

Porót na górę strony

Stanowisko do wyznaczania reaktywności sorbentów

Stanowisko badawcze pozwala na badanie procesu jednoczesnej kalcynacji oraz siarczanowania sorbentów wapniowych i wyznaczania ich reaktywności.
Zastosowana konfiguracja układu oraz organizacja przepływu gazów umożliwiała śledzenie oraz rejestrację zmian masy próbek sorbentów niezakłóconą przepływem dozowanych gazów. Zasadniczą część stanowiska stanowi szczelny piec laboratoryjny, grzany elektrycznie i umożliwiający utrzymywanie we wnętrzu temperatury w zakresie do 1100oC. Dokładność regulacji temperatury wynosi ±1oC. Długość komory pieca wynosi 220 mm, zaś jego średnica 110mm. Do wnętrza pieca doprowadzane są syntetyczne spaliny, których skład dobiera oraz utrzymuje się w trakcie pomiaru na zadanym poziomie, wykorzystując automatyczne kontrolery przepływu O2, CO2 oraz SO2. Przed wprowadzaniem do pieca składniki spalin są wstępnie mieszane w specjalnym mieszalniku. Ramię wagi zakończone jest specjalnie wykonaną siatką z niklu, stanowiącą suport dla prostopadłościanu z porowatej waty szklanej, Al2O3 (Sibral®). Zastosowanie Al2O3 o wysokiej porowatości ma na celu zapewnienie wysokiego stopnia dyspersji ziaren sorbentu w celu wyeliminowania ograniczeń w dostępie substratów gazowych do powierzchni ziaren w trakcie reakcji oraz odpływu produktów (np. CO2). Po umieszczeniu watki z próbką na ramieniu wagi jest ona następnie wprowadzana do pieca nagrzanego do zadanej temperatury (zwykle 850oC) Próbkę wprowadza się do reaktora przemieszczając piec na układzie jezdnym. W bezpośrednim sąsiedztwie badanej próbki zainstalowano termoelement w celu kontroli temperatury procesu. Spaliny można wyprowadzać do otoczenia przewodem spalinowym lub wprowadzać na analizator w celu określenia ich składu.

Porót na górę strony

Stanowisko do oznaczania porowatości próbek paliw stałych

Badania porowatości otwartej wykonuje się przy użyciu porozymetru rtęciowego Quantachrome PoreMaster 33. Porozymetr pracuje w zakresie ciśnień od atmosferycznego do 33000 psi, co pozwala na pomiar objętości porów w zakresie promieni od ok. 950 µm do 0,0064 µm, tzn. od makroporów (7500 – 25 nm) do mezoporów bardzo małych rozmiarów (25 – 1,8 nm)

Porozymetria rtęciowa oparta jest na penetracji rtęci pod ciśnieniem w pory badanego materiału i pozwala na mierzenie szerokiego zakresu porów, obejmującego makropory i mezopory. Jest to metoda najpowszechniej stosowana do pomiaru makroporowatości materiałów węglowych i innych porowatych substancji. Umożliwia także pomiary części mezoporów - zakres wielkości mierzonych mezoporów zależy od maksymalnego ciśnienia osiąganego w stosowanej aparaturze i wytrzymałości próbki.

Posiadany automatyczny porozymetr rtęciowy PoreMaster 33 pozwala na pomiar porowatości w zakresie 0,0064 µm – 950 µm dla różnorodnych materiałów, określanie dystrybucji (rozkładu) wielkości porów, wyznaczanie objętości i powierzchni porów, wyznaczanie przepuszczalności materiału, pomiar gęstości rzeczywistej, wyznaczanie bazowego rozkładu wielkości cząstek.

Porót na górę strony

Stanowisko do określania składu gazów

Przenośny zestaw analizatorów spalin do badań zawartości CO, CO2, SO2, NO2, NO oraz O2) Przenośny analizator składu gazów technikami IR (MRU ECO3000) przystosowany do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania.

Katedra jest w posiadaniu klasycznych analizatorów spalin z wykorzystaniem sensorów elektrochemicznych i sensorów IR (CO, CO2, O2, NOx, SO2).

Analizator MRU ECO3000 przystosowany jest do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania (w elektrowniach, rafineriach, fabrykach chemicznych, laboratoriach, stacjach osuszania i grzania), a także do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Umożliwia równoczesny pomiar 10 składników spalin metodami referencyjnymi.

Porót na górę strony