Stanowisko analizy elementarnej paliw stałych i ciekłych

Stanowisko analizy elementarnej paliw stałych i ciekłych wyposarzone jest w automatyczny analizator elementarny LECO TruSpec CHN/S. Analizator LECO TruSpec umożliwia oznaczanie zawartości węgla, wodoru, azotu i siarki w materiałach organicznych i nieorganicznych, takich jak: paliwa stałe i płynne, paliwa alternatywne, odpady, biomasa, pasze, produkty spożywcze, gleby, itp.

Praca analizatora serii TruSpec służącego do równoczesnego oznaczania węgla, wodoru i azotu, opiera się na zasadach metody Dumas, określanej również jako metoda wysokotemperaturowego spalania w tlenie. Dzięki zastosowaniu takiej metodyki wszystkie pierwiastki oznaczane są w czasie nie przekraczającym 4 minut. Dodatkowo do analizatora dołączony jest moduł do oznaczania siarki. Działa on w sposób niezależny od analizatora CHN, wykorzystując własny piec oporowy, pracujący z typową temperaturą 1350oC. Oznaczenie zawartości siarki wykonywane jest w czasie ok. 2 minut.

Porót na górę strony

Stanowisko pomiaru ciepła spalania paliw stałych i ciekłych

Stanowisko do oznaczania ciepła spalania paliw stałych i ciekłych wyposarzone jest w automatyczny izoperioboliczny kalorymetr IKA C 2000 Basic. Kalorymetr ten jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych zautomatyzowanych, sterowanych mikroprocesorem kalorymetrów spalających do określania ciepła spalania stałych i ciekłych substancji. System C 2000 pracuje według zasady izoperioblicznego pomiaru. Pomiar ciepła odbywa się w wodzie tak, jak w klasycznej metodzie pomiaru. Bogate wyposażenie dodatkowe oraz modułowa budowa zapewnia indywidualne dopasowanie do warunków laboratorium.

Kalorymetr IKA C 2000, dzięki wbudowanemu w nim komputerowi i ciekłokrystalicznemu monitorowi zapewnia pełną kontrolę, wizualizację procesu oraz samodzielne, automatyczne obliczanie ciepła spalania, z możliwością obliczenia ciepła opałowego. Masa próbki może być automatycznie przejmowana przez kalorymetr. Wszystkie parametry procesu spalania są zapamiętywane w pamięci, z możliwością w dowolnej chwili ich odszukania i wydruku protokołu pomiaru. Takie rozwiązanie z wbudowanym wewnętrznym komputerem, czyni system niedużym, estetycznym, nowoczesnym, niezależnym od instalacji wodnej, automatycznym systemem kalorymetrycznym. Program obsługujący przebieg pomiaru gwarantuje pełną kontrolę, ciągły dialog z użytkownikiem oraz urządzeniami peryferyjnymi. Zaopatrzone w kod bomby (maksymalnie 4 szt.), gwarantują bezpomyłkowe określenie ciepła spalania różnorodnych próbek.

Porót na górę strony

Stanowisko badawcze do pomiaru spektrofotometrycznego FTIR

Stanowisko do do pomiaru spektrofotometrycznego FTIR wyposarzone jest w spektrometr FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) Jasco 6200. Przy pomocy spektroskopii IR można ustalić jakie grupy funkcyjne obecne są w analizowanym związku lub na powierzchni badanego ciała sytałego (np. węgla). Spektroskopia w podczerwieni pozwala na analizę zarówno struktury cząsteczek jak i ich oddziaływania z otoczeniem.

Posiadany spektrometr wyposażony jest w izolowany termicznie detektor TGS oraz eliptyczne zwierciadło skupiające. Dodatkowo zamontowany został również detektor MCT (chłodzony ciekłym azotem) ze zwierciadłem przełączającym sterowanym poprzez komputer.

Dodatkowo spektrometr wyposarzony został w przystawkę mikroskopową Irtron-µ, charaktryzującą się: możliwością pomiarów transmisyjnych i odbiciowych oraz ATR, pomiarem próbek ciekłych i stałych, polem obserwacji od 20 x 20 mikronów z detektorem MCT do 1.2 x 0.9 mm, wbudowaną kolorową kamerą CCD i 5” monitorem do obserwacji próbki, podglądem bezpośrednio poprzez szczelinę – system ATOS, sterowaniem z poziomu PC lub z wbudowanej klawiatury membranowej, łatwą instalacją bez justowania, natychmiastową gotowością do pracy.

Porót na górę strony

Stanowisko do badań węglowych ogniw paliwowych

Stanowisko badawcze pozwala na automatyczną kontrolę temperatury ogniwa poprzez zastosowanie cyfrowego kontrolera podłączonego do układu grzewczego ogniwa (ceramiczna opaska grzewcza). Do pomiaru temperatury ogniwa służą dwie termopary: a) płaszczowa NiCr-NiAl (typu K) ze spoiną pomiarową uziemioną oraz b) płaszczowa pojedyncza NiCr-NiAl (typu K) ze spoiną pomiarową izolowaną. Pierwszy z czujników temperatury (a) wykorzystywany jest przez kontroler temperatury do regulacji temperatury grzałki natomiast drugi dokładniejszy (b) mierzył bezpośrednio temperaturę elektrolitu. Stanowisko ponadto wyposażone jest w cyfrowy multimetr Tektronix DMM4040 pozwalający na dokładny pomiar siły elektromotorycznej ogniwa. Zmiany napięcia na zaciskach ogniwa zapisywane są w sposób ciągły na dysku twardym komputera PC przy użyciu karty analogowo-cyfrowej Advantech USB-4711A o impedancji wejściowej 1 GΩ. Karta A/C służy również do rejestracji zmian napięcia na zaciskach opornicy dekadowej typ MDR-93/2-52 będącej odbiornikiem prądu (opór zewnętrzny) pozwalając na obciążanie ogniwa. Wielkość strumienia powietrza doprowadzanego na katodę ogniwa reguluje masowy kontroler przepływu Brooks 4850. W skład stanowiska pomiarowego wchodzi również awaryjny zasilacz UPS PowerCom BNT-1500AP z wbudowanym filtrem przeciwzakłóceniowym EMI/RFI, którego zadaniem jest tłumienie krótkotrwałych przepięć i eliminowanie zakłóceń pochodzących z sieci energetycznej oraz awaryjne podtrzymanie pracy komponentów rejestrujących dane pomiarowe w przypadku zaniku zasilania.

Skompletowany układ pomiarowy umożliwia bieżącą rejestrację i archiwizację danych pomiarowych, co pozwala na łatwe sporządzanie potrzebnych charakterystyk napięciowo-prądowych ogniwa z zachowaniem wymogu ich wysokiej dokładności i powtarzalności.

Dotychczas w ramach prowadzonych prac badawczych wykonano doświadczenia mające na celu określenie wpływu m.in.: budowy ogniwa, rodzaju zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, typu paliwa i powierzchni elektrod na osiągane przez ogniwo parametry prądowe (gęstości prądu i mocy, siła elektromotoryczna, opór wewnętrzny, itp.). W trakcie prac powstały trzy medele prototypowe różniące się budową i zastosowanymi materiałami konstrukcyjnymi: A) stal węglowa, B) stale stopowe, C) nikiel i jego stopy.

Porót na górę strony