Stanowiska modelowe kotłów fluidalnych

W laboratorium inżynierii warstwy fluidalnej znajdują sie modele kotłów fluidalnych pozwalające na wizualizację przepływu gazu oraz materiału sypkiego.

Modele kotłów wykorzystywane są jako pomoce dydaktyczne w trakcie zajęć z przedmiotu "Inżynieria warstwy fluidalnej". W laboratorium prowadzone jest także fizyczne modelowanie przepływów dwufazowych gazu i materiału cyrkulującego.

MODELOWANIE FIZYCZNE INSTALACJI I UKŁADÓW PRZEPŁYWOWYCH GAZ-MATERIAŁ SYPKI

WIZUALIZACJA PRZEPŁYWÓW Z WYKORZYSTANIEM NOŻA LASEROWEGO

Wizualizacja przepływów z wykorzystaniem noża laserowego
Wizualizacja przepływów z wykorzystaniem noża laserowego

Porót na górę strony

Stanowisko przedpaleniska cyklonowego dla spalania pyłu węglowego

Przedpalenisko cyklonowe zakłada rozdzielenie procesu spalania części lotnych i produktów zgazowania węgla od spalania pozostałości koksowej. W tym celu konstrukcja przedpaleniska została podzielona na strefy, w których następuje oddzielnie proces odgazowania węgla i spalania pozostałości koksowej.

Taka realizacja procesu spalania pozwala na zmniejszenie obciążenia cieplnego komory przedpaleniska cyklonowego i umożliwia stosunkowo proste zabudowanie go w istniejącym lub nowo projektowanym kotle pyłowym, pozwalając jednocześnie na uzyskanie w przedpalenisku wysokich temperatur wymaganych ze względu na konieczność topnienia popiołu oraz umożliwiając redukcję emisji NOx w porównaniu do "klasycznego" spalania w atmosferze powietrza. W przypadku oxyspalania pyłu węglowego spaliny opuszczające komorę spalania przedpaleniska cyklonowego charakteryzują się wysoką koncentracją CO2, co jest korzystne ze względu na realizację procesów jego wychwytu i separacji.

Stanowisko umożliwia prowadzenie badań procesu spalania/zgazowania węgla dla różnych warunków procesowych. Dtychczas dokonano analizy m.in. wpływu zarówno strumienia powietrza podawanego do przedpaleniska jak i różnych miejsc jego podawania. Analizie poddano także wpływ strumienia paliwa na procesy zachodzące w przedpalenisku cyklonowym. Ponadto przeprowadzono testy i badania spalania pyłu węglowego w atmosferach o zawartości tlenu >21%

Porót na górę strony