LISTA ZREALIZOWANYCH PRAC ZLECONYCH

2015

 1. Wykonanie obliczeń celem wykonania uproszczonego modelu matematycznego dla doboru mocy koniecznej do odmrożenia wagonu. Symulację procesu rozmrażania wybranych wagonów wraz z rozkładem temperatur.
 2. Wykonanie badań próbki węgla dla kotła Ofz-320 (Projekt Marsin Soda, Turcja).
 3. Oznaczenie wskaźnika reaktywności RI, wskaźnika sorpcji bezwzględnej CI oraz stopnia konwersji X dla dwóch próbek.
 4. Analiza sorbentu do odsiarczania spalin w kontekście oczekiwań klienta finalnego, 2. Testy prototypu produktu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 5. Oznaczenie reaktywności sorbentu wapiennego metodą suchą.
 6. Badanie wskaźnika sorpcji CI I współczynnika reaktywności RI przesłanego sorbentu.
 7. Wykonanie modelu numerycznego i przeprowadzenie obliczeń cieplno-przepływowych kotła parowego bloku biomasowego BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja sp. z o. o.
 8. Oznaczenie wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności dla jednej próbki (ZW Lhoist S.A.).
 9. Badanie próbek sorbentu wapiennego (WKG Sp. z o.o.).
 10. Oznaczenie reaktywności sorbentu wapiennego metodą suchą (SILECO).

2014

 1. Wykonanie badań i analiza możliwościtransportu kompostu popieczarkowego w modelowym stanowisku pionowym.
 2. Wykonanie oznaczenia sorpcji oraz współczynnika reaktywności próbki dostarczonej przez Zleceniodawcę (ZW Lhoist S.A.).
 3. Wykonanie badań oraz dokonanie analizy i oceny parametrów fizykochemicznych próbek biomasy oraz produktów jej uwęglania w stanowisku badawczym posiadanym przez Silvergreen Polska Sp. Z o.o.
 4. Wykonanie badań wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności dwóch próbek sorbentu wapiennego dostarczonych przez Kopalnię Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
 5. Analiza przyczyn erozji wraz z badaniem morfologii i struktury rur komory paleniskowej kotła bloku nr 10 w TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
 6. Analiza i ocena stanu wymurówki w komorze paleniskowej kotła OFz-201.
 7. Badania i analiza wpływu awarii podajnika paliwa na hydrodynamikę warstwy fluidalnej z wykorzystaniem modelu fizycznego kotła CFB1300 pracującego w TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

2013

 1. Przeprowadzenie badań kotłów OFz-450A i B pod katem możliwości dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń wymaganych od 1 stycznia 2016 r.
 2. Badanie wykładziny ceramicznej oraz kotew podtrzymujących pobranych z kotła fluidalnego OFz-425 nr 2 w Tauron Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Siersza w Trzebini.
 3. Analiza wyników badań z prób przemysłowych przeprowadzonych na kotłach fluidalnych OFz-425 w Elektrowni Siersza w celu ustalenia możliwości spełnienia norm emisji zgodnych z IED.
 4. Wykonanie badań sorpcji i reaktywności sorbentów wapiennych.
 5. Wykonanie prób i badań zmierzających do dostosowania kotła CFB-100 w TAURON Ciepło S.A. ZW Katowice do wymogów dyrektywy IED.
 6. Optymalizacja zużycia sorbentu i wody amoniakalnej przez kocioł fluidalny bl. nr 10 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza przy zapewnieniu spełnienia norm IED.
 7. Wpływ zmiennego obciążenia bloku nr 10 w Tauron Wytwarzanie S.A.- Oddział elektrownia Łagisza w Będzinie na osadzanie się zanieczyszczeń na wewnętrznej powierzchni rur parownika kotła.
 8. Badanie wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności 1 próbki dostarczonej przez ZW Lhoist S.A.
 9. Badanie wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności 1 próbki dostarczonej przez Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
 10. Badanie wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności 2 próbek dostarczonych przez ZW Lhoist S.A.

2012

 1. Wykonanie badań laboratoryjnych i oceny dostarczonych przez Rafako S.A.2 próbek paliwa z biomasy agro dla kotła OFz-201 El. Jaworzno II., na podstawie przesłanego 28.02.2011 r. zlecenia z Rafako S.A. ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz.
 2. Analiza i ocena pracy kotła fluidalnego OFz-450A po zmianie geometrii kanałów wlotowych do cyklonów.
 3. Wykonanie badań karbonizatu z biomasy, na podstawie przesłanego 07.03.2012 r. zlecenia z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy.
 4. Wykonanie badań wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności 3 próbek dostarczonych przez ZW Lhoist S.A.
 5. Wykonanie badań próbek sorbentu wapiennego.
 6. Wpływ współspalania biomasy na stan powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.
 7. Ocena efektów techniczno ekonomicznych modernizacji kotłów typu Compact w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia Jaworzno II.
 8. Badanie sorpcji i reaktywności sorbentu wapiennego.

2011

 1. Ocena i analiza zużycia erozyjnego wnętrza komory paleniskowej i rejonu odgrzewacza wody w kotle fluidalnym OFz-425 nr 1 przy współspalaniu biomasy pochodzenia agro i leśnej.
 2. Przeprowadzenie badań procesu toryfikacji biomasy w stanowisku laboratoryjnym dostarczonym przez Zamawiającego
 3. Badania kotła fluidalnego OFz-450B, pracującego w VHP – Zakład EC Żerań i Źródła Lokalne, w celu dokonania oceny wpływu współspalania biomasy na warunki operacyjne i pracę kotła.
 4. Wykonanie pracy naukowo-badawczej na kotle fluidalnym CFB 134,2 kg/s w zakresie:
  - Analizy i oceny proponowanej technologii transportu biomasy do kotła fluidalnego w aspekcie wpływu technologii na proces spalania i zachowanie się kotła.
  -Analizy i oceny proponowanej konfiguracji zbiornika przykotłowego biomasy i materiału inertnego na proces transportu biomasy do paleniska.
  - Pobrania próbek wymurówki z kotła fluidalnego w okresie przed realizacją współspalania biomasy w celu dokonania oceny stanu wymurówki i rur w zakresie erozji.
 5. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji aktywowanego mechanicznie sorbentu do odsiarczania spalin.
 6. Wykonanie badań laboratoryjnych i oceny dostarczonych przez Rafako S.A 11 próbek paliwa z biomasy agro dla kotła OFz-201 El. Jaworzno II.
 7. Wykonanie analizy próbki gruzińskiego węgla, który będzie spalany w kotle fluidalnym OFz-500.
 8. Wykonanie badań dostarczonych próbek sorbentu węglanowego drobnego, sorbentu węglanowego grubego, kamienia wapiennego oraz mączki wapiennej wg przesłanego zlecenia.
 9. Wykonanie badań laboratoryjnych dostarczonych próbek sorbentów wapiennych produkowanych w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w celu określenia wartości wskaźnika reaktywności RI, oraz wskaźnika sorpcji bezwzględnej CI, na podstawie przesłanego 03.11.2011 r. zlecenia z Kopalni Wapienia Czatkowice Sp.o.o.
 10. Wykonanie badań dostarczonych próbek sorbentu węglanowego drobnego, sorbentu węglanowego grubego, kamienia wapiennego oraz mączki wapiennej wg przesłanego zlecenia.

2010

 1. Wykonanie analizy oraz oceny możliwości przeprowadzenia modernizacji kotła fluidalnego CYMIC w celu jego dostosowania do spełnienia począwszy od 2016 standardów emisyjnych zawartych w projekcie Dyrektywy IED.
 2. Wykonanie badań modelowych dla tematu: Modernizacja cyklonów kotła Ofz-450A w EC Żerań w Warszawie.
 3. Wykonanie badań i oceny paliwa z biomasy dla kotła OHz El. Jaworzno. Projekt 985105 (Kocioł Ohz El. Jaworzno).
 4. Wykonanie badań oraz dokonanie oceny wpływu współspalania biomasy na pracę i parametry kotła OFz-230 w EC Bielsko-Północ oraz stan powierzchni ogrzewalnych.
 5. Przegląd technologii i dotychczasowych osiągnięć światowych w zakresie węglowych ogniw paliwowych oraz koncepcja rozwoju węglowych ogniw paliwowych w Polsce.
 6. Oznaczenia reaktywności mączki wapiennej.
 7. Wykonanie badań kamienia wapiennego pochodzącego z Kopalni Wapieni „Wierzbica”, pod kątem jego zastosowania jako sorbentu dla kotłów fluidalnych oraz opracowanie opinii na temat innowacyjności produktów otrzymywanych z tego kamienia w planowanej instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych pod kątem ich zastosowania dla celów szeroko rozumianej energetyki.
 8. Wykonanie badań próbek sorbentu wapiennego do kotłów fluidalnych.
 9. Badania sorbentów wapiennych produkowanych w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w celu określenia wartości wskaźnika reaktywności oraz wskaźnika sorpcji bezwzględnej.
 10. Analiza porozymetryczna kamienia wapiennego z Kopalni Wapienia Czatkowice.
 11. Wykonanie badań pozwalających na ustalenie maksymalnej ilości agromasy możliwej do spalenia w kotle CFB K-3 Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni II oraz dokonania oceny przyczyn uszkodzenia wymurówki w leju komory paleniskowej kotła CFB K-3 w Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni II.

2009

 1. Opracowanie koncepcji i wytycznych do wykonania projektu zabudowy przegrody w separatorze kotła CFB 260 nr 2 w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II w ramach prac zwiazanychz obniżeniem emisji NOx.
 2. Wykonanie badań kotła fluidalnego Ofz-450B w trakcie współspalania węgla kamiennego i brykietów węgla brunatnego w formie opracowania – raportu.
 3. Wykonanie ekspertyzy awarii kotła CFB-100 w PKE S.A. w Elektrociepłowni Katowice.
 4. Badania absorpcji CO2 ze spalin w wodnym roztworze NaOH. Badania absorpcji NOx ze spalin w wodnym roztworze NaOH.
 5. Przegląd technologii i dotychczasowych osiągnięć światowych w zakresie węglowych ogniw paliwowych oraz koncepcja rozwoju węglowych ogniw paliwowych w Polsce.
 6. Wykonanie badań dotyczących analizy pracy kotłów fluidalnych K5, 6 EVO 1.
 7. Wykonanie analizy laboratoryjnej dostarczonych próbek węgla.
 8. Wykonanie badań dostarczonych próbek tworzywa sztucznego, tj. ciepła spalania, popiołu, chloru.
 9. Wykonanie badań wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności sorbentu węglanowego drobnego LBU.
 10. Wykonanie badań wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności sorbentu węglanowego grubego OPO oraz kamienia wapiennego OPO.
 11. Wykonanie badań wskaźnika sorpcji i współczynnika reaktywności kamienia wapiennego ZWL.
 12. Badania sorbentów wapniowych produkowanych w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w celu określenia wartości wskaźnika reaktywności oraz wskaźnika sorpcji bezwzględnej.

2008

 1. Badania biomasy i biocarbonu pobranego w Wodyni w dniu 12 wrzesnia 2007 r., podczas próby uwęglania-etap I.
 2. Wykonanie analizy I oceany esploatacyjnej zabezpieczeń antyerozyjnych zabudowanych na górnej krawędzi leja komory paleniskowej kotła Ofz-425 w Elektrowni Siersza.
 3. Badania biomasy i biocarbonu pobranego w Wodyni w dniu 12 wrzesnia 2007 r., podczas próby uwęglania-etap II.
 4. Wykonanie badań w zakresie skuteczności separacji cyklonów kotła fluidalnego Ofz-450A.
 5. Wykonanie dzieła naukowo – badawczego, polegającego na świadczeniu konsultacji przy modernizacji cyklonu kotła i optymalizacji tego rozwiązania.
 6. Analiza zawartości związków azotu mająca na celu ustalenie przyczyn podwyższonej zawartości azotu w produktach ciekłych z IOS Elektrowni Ostrołęka.
 7. Wykonanie badań oceniających pracę kotła Ofz-450A po zmianie skuteczności separacji cyklonów ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badań i przygotowaniem prezentacji elektronicznej.
 8. Wykonanie kompleksowych badań laboratoryjnych próbki paliwa-brykietu o masie około 1 kg dostarczonego przez Przedstawiciela Zamawiającego.
 9. Określenie wskaźnika sorpcji oraz współczynnika reaktywności trzech próbek.
 10. Badania sorbentów wapniowych produkowanych w Kopalni wapienia Czatkowice w celu określenia wskaźnika reaktywności RI oraz wskaźnika sorpcji bezwzględnej CI.

2007

 1. Wykonanie badań w aspekcie ograniczenia nadmiernej erozji popiołowej w górnych partiach komory paleniskowej oraz rozwiązania pozostałych problemów technicznych związanych z odprowadzeniem popiołu dennego w kotłach fluidalnych Ofz-425 w PKE S.A. – Elektrowni Siersza. Wykonanie badań w zakresie erozji popiołowej.
 2. Wykonanie obliczeń numerycznych przepływu gazu w kanale dolotowym i srzyni powietrznej w celu optymalizacji rozpływu powietrza w komorze kotła. Opracowanie propozycji zmian konstrukcyjnych układu aeracji w cyklonie oraz wykonanie badań hydrodynamiki kotła zmodyfikowanego układem zamków z wykorzystaniem posiadanego modelu kotła.
 3. Wykonanie według potrzeb zleceniodawcy prac związanych z przeprowadzeniem badań w trakcie współspalania węgla i biomasy w postaci pestek owocowych, wytłoków z jabłek, słomy oraz odpadów tytoniowych w kotle fluidalnym w zakresie uzupełnienia dokumentacji uwierzytelniającej do rozszerzenia koncesji URE w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.
 4. Wykonanie analiz własciwości chemicznych i energetycznych paliw spalanych w kotłach CFB OF-260 w Elektrowni Jaworzno III.
 5. Wykonanie badania i analizy paliw i sorbentów alternatywnych: reject. Paper fibre sludge, sewage water slurry, lime mud.
 6. Podstawowe badanie biomasy i biocarbonu pobranego w Wodyni w dniu 12 września 2007 r. podczas próby uwęglania.
 7. Analiza próbek paliwa – Turcja, Sabanci.
 8. Wykonanie badań przyczyn awarii kotła K11 w elektrociepłowni Triniec w dniu 20.07.2006 r.
 9. Badania sorbentów wapniowych produkowanych w Kopalni wapienia Czatkowice w celu okreslenia wskaźnika reaktywnosci RI oraz wskaźnika sorpcji bezwzglednej CI.
 10. Analiza próbki węgla brunatnego odgazowanego (uwęglonego) pod katem wykorzystania jako węgla grillowego z zalecaniami normy europejskiej.
 11. Określenie wskaźnika sorpcji oraz współczynnika reaktywności trzech próbek.
 12. Wykonanie analizy laboratoryjnej paliwa biomasowego FB-Organika oraz produktu z jego waloryzacji termicznej.

2006

 1. Numeryczna analiza aerodynamiki kotła OR35 ze szczególnym uwzględnieniem komory paleniskowej.
 2. Badania i analiza pracy kotłów fluidalnych Ofz-425 w Elektrowni Siersza w aspekcie ograniczenia erozji powierzchni ogrzewalnych w komorze paleniskowej.
 3. Zmniejszenie intensywności osadzania się materiału sypkiego i korozji na powierzchniach ogrzewalnych w II-gim ciągu kotła w trakcie współspalania biomasy w kotłach fluidalnych nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza.
 4. Wykonanie badań i analiza procesu uwęglenia paliwa alternatywnego.
 5. Wykonanie badań laboratoryjnych dostarczonej przez Rafako S.A. próbki 4 kg koksu naftowego (petcoke).
 6. Wykonanie badań pod katem obniżenia zawartości części palnych na kotle fluidalnym.
 7. Pomiar i analiza reaktywności mączki wapiennej.
 8. Wykonanie badań laboratoryjnych próbki mułu węglowego przewidzianego jako paliwo podstawowe dla kotła Ofz179 oferowanego dla EC Bogdanka.

2005

 1. Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych.
 2. Analiza kamienia wapiennego.
 3. Przestrzenny model kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym na bazie kotła Ofz-450B.
 4. Opracowanie założeń geometrycznych oraz wykonanie modelu kotła fluidalnego typu CYMIC, pracującego w EC Tychy S.A.
 5. Numeryczna analiza aerodynamiki skrzyni powietrza podmuchowego rusztu RTS 2560.
 6. Badanie, analiza i dobór sposobu i układu do produkcji energii z OZE z wykorzystaniem optymalnego procesu waloryzacji biomasy m.in. w postaci ścieru drzewnego dla szeregu konfiguracji połączeń układu waloryzacji biomasy i kotła.
 7. Wykonanie analizy chemicznej kamienia wapiennego kotła Ofz-400 DEVEN w Bułgarii, niezbędnej dla wykonania przez Zamawiającego obliczeń tego kotła.
 8. Wykonanie badań hydrodynamiki kotła CYMIC z wykorzystaniem modelu kotła Ofz-400 DEVEN.

2004

 1. Analiza zasobów naturalnych biomasy i potencjału upraw roślin energetycznych dla obszaru polski oraz wschodnich rynków przygranicznych.
 2. Badania współspalania węgla i biomasy w kotle fluidalnym Ofz-450A zainstalowanego w EC Żerań.
 3. Opinia dotycząca utylizatora odpadów w szpitalu w Jaśle. Sygn. akt. I.C 419/03.
 4. Wykonanie wariantowego studium koncepcyjnego zaadaptowania istniejącego potencjału technicznego cukrowni do celów produkcji paliwa odnawialnego z biomasy.
 5. Wykonanie badań autotermicznej waloryzacji osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków, dostarczonych na Politechnikę Częstochowską w ilości około 150 kg o wilgotności < 40%.
 6. Opracowanie metodyki oznaczania zawartości części palnych oraz zawartości niespalonego pierwiastka węgla w popiołach lotnych z kotłów fluidalnych zainstalowanych w Elektrociepłowni Żerań.
 7. Wykonanie analizy wysokich poziomów części palnych w popiołach lotnych kotłów fluidalnych w EC Żerań.

2003

 1. Analiza warunków pracy kotła cyrkulacyjnego typu OFz-450 „B” w EC Żerań wraz z opracowaniem i wskazaniem wytycznych dla poprawy jego pracy celem zmniejszenia zawartości części palnych w popiele lotnym do ?5÷8% w zakresie obciążeń 50÷100%.
 2. Numeryczna analiza procesu suchego odsiarczania w kotłach OP-650k.
 3. Założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450„B” w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła.
 4. Badania realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego, zmierzającego do poprawy skuteczności separacji cyklonów.

2002

 1. Badania rozwojowe nad technologią kotłów fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym.
 2. Badanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych - analiza wlasności i ocena przydatności jako dodatków dla cementów przy produkcji betonów.
 3. Opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji.
 4. Badanie reaktywności sorbentów.
 5. Analiza i ocena parametrów kotła cyrkulacyjnego w Elektrowni Jaworzno II podczas prób z drobnym sorbentem.
 6. Ocena konstrukcji kotła cyrkulacyjnego typu CYMIC w EC Tychy.
 7. Badania kamienia wapiennego ze złoża Górażdże w celu określenia jego przydatności do odsiarczania spalin w cyrkulacyjnych kotłach fluidalnych.

2001

 1. Badania laboratoryjne sorbentów węglanowych z Kopalni Wapienia Czatkowice.
 2. Pomiar i analiza reaktywności mączki wapiennej dostarczonej przez OPOLWAP S.A.
 3. Analiza warunków pracy kotła cyrkulacyjnego w Elektrociepłowni Tychy S.A.
 4. Badania warunków powstawania siarczków w popiołach dennych i lotnym z kotłów cyrkulacyjnych w Elektrowni Jaworzno.
 5. Oznaczenie wskaźnika reaktywności kamienia wapiennego pobranego w El. Siersza 08.07.01, podczas pomiarów optymalizacyjnych, oznaczenie zawartości CaCO3, wilgoci, zawartości balastu oraz granulacji kamienia wapiennego.
 6. Analiza porozymetryczna kamienia wapiennego z Kopalni Wapienia Czatkowice.
 7. Wykonanie oznaczenia wskaźnika reaktywności oraz sorpcji bezwzględnej kamienia wapiennego.
 8. Usługi (BU)Analiza przyczyn występowania wysokich temperatur w komorze paleniskowej kotła CFB nr 2 i nr 3.

2000

 1. Opiniowanie rozwiązań technicznych i stosowania technologii spalania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
 2. Badania warunków powstawania siarczków w popiołach dennych i lotnym z kotłów cyrkulacyjnych w Elektrowni Jaworzno.
 3. Przeprowadzenie badań analitycznych węgla przewidzianego do spalania w kotle fluidalnym typu Ofz-425 produkcji RAFAKO S.A.
 4. Przeprowadzenie analiz laboratoryjnych sorbentu węglanowego przewidzianego do użycia w kotle fluidalnym typu Ofz-425 produkcji RAFAKO S.A.