Realizowane oraz zakończone projekty naukowo-badawcze

Projekt nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pełny tytuł: „Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla”

Uczestnicy projetku:

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk - Lider Projektu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Polski Instytut Rolnictwa Sp. z o.o.
 • New Technology Trade Sp. z o.o.

Program Badań Stosowanych nr PBS2/A2/14/2013 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pełny tytuł: Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.

Data rozpoczęcia: 04.12.2013
Data zakończenia: 31.08.2016

Celem projektu koordynowanego przez GIG jest określenie potencjału zmniejszenia zawartości rtęci w produktach handlowych węgla poprzez zwiększenie zakresu wzbogacania węgla oraz ocena możliwości minimalizacji problemów, które niesie składowanie odpadów węglowych zanieczyszczonych rtęcią. W tym celu opracowane zostaną nowe oraz zoptymalizowane istniejące technologie, pozwalające na gospodarcze wykorzystanie niektórych odpadów górniczych zawierających rtęć w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska. W tym celu wykonana zostanie baza danych dotycząca zawartości rtęci w produktach węglowych, opracowane zostaną wytyczne technologicznej redukcji zawartości rtęci w węglach handlowych na drodze przeróbki węgla (ze szczególnym uwzględnieniem najdrobniejszych frakcji ziarnowych) oraz w produktach odpadowych. Na podstawie utworzonej bazy danych zawartości rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych oraz wyników przeprowadzonych badań i analiz zdefiniowane zostaną porównywalne wskaźniki emisji rtęci.

Uczestnicy projetku:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - Lider Projektu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

PROJEKT STRATEGICZNY - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

Pełny tytuł: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2

Data rozpoczęcia: 2010-05-14
Data zakończenia: 2015-05-14

Nadrzędnym celem projektu jest osiągnięcie technicznej gotowości do demonstracji w skali przemysłowej koncepcji bloku energetycznego ze spalaniem tlenowym zintegrowanego z układem sekwestracji CO2 (CCS). Partnerzy skupieni w ramach utworzonego Konsorcjum ocenią i zaproponują odpowiednią koncepcję wybraną z trzech analizowanych opcji spalania węgla: spalanie pyłu węglowego w kotle pyłowym (PC), spalanie węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB), spalanie ciśnieniowe. Zamierzeniem jest również: wskazanie możliwości przystosowania obecnego systemu energetycznego, tak aby uzyskać system bardziej zrównoważony i oparty na zróżnicowanym zestawie źródeł energii (w tym źródeł odnawialnych); poprawa sprawności energetycznej; stawienie czoła naglącym zadaniom, jakie stawia bezpieczeństwo zaopatrzenia i zmiany klimatyczne; a jednocześnie potrzeba zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Uczestnicy projetku:

 • Politechnika Częstochowska - koordynator
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Instytut Energetyki
 • Foster Wheeler Energia Polska
 • PGE Elektrownia Turów S.A.
 • Grupa Tauron Południowy Koncern Energetyczny S.A
 • Eurol

PROJEKT BADAWCZY WŁASNY -
Grant KBN (N N513 396 736)

Pełny tytuł: Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej produkcji energii w ogniwach paliwowych.

Numer rejestracyjny projektu badawczego: N N513 396 736

Data rozpoczęcia: 2009-07-02
Data zakończenia: 2012-07-01

Celem projektu badawczego było opracowanie technologii oraz demonstracja możliwości bezpośredniej konwersji energii paliw odnawialnych w energię elektryczną, realizowanej z wysoką sprawnością i przy niskiej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Cel ten osiągnięto poprzez opracowanie konstrukcji, zbudowanie oraz przeprowadzenie badań prototypowego, węglowego ogniwa paliwowego zasilanego biocarbonem uzyskiwanym w procesie termolizy. Propozycja ogniwa węglowego zasilanego strumieniem biocarbonu jest konsekwentną realizacją tematyki czystej i wysokosprawnej konwersji energii paliw odnawialnych i stanowiła element opracowywanej przez autorów Zintegrowanej Technologii Biopaliw (ZTB). W ramach tej technologii planowane było bezpośrednie połączenie reaktora do termolizy paliw odnawialnych i odpadowych z ogniwem paliwowym, tak aby gorący, wysokoreaktywny biocarbon natychmiast po wytworzeniu wchodził w reakcję w ogniwie paliwowym generując prąd elektryczny. Ciepło zawarte w biocarbonie zostanie wykorzystane do utrzymania wymaganej temperatury pracy ogniwa, zaś ciepło zawarte w gorącym CO2, opuszczającym ogniwo zostanie wykorzystane w procesie przygotowania biocarbonu.

PROJEKT BADAWCZY nr 3 T09D01327

Pełny tytuł: Autotermiczna waloryzacja paliw odnawialnych oraz odpadowych dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Data rozpoczęcia: 19-11-2004
Data zakończenia: 18-11-2007