PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KIE

Pracownicy Katedry Inżynierii Energii prowadzą zajęcia ze studentami kierunków "Energetyka", "Ochrona Środowiska" oraz "Inżynieria Środowiska" na specjalności "Inżynieria Energii". Przedmioty, których nauczają pracownicy Katedry to m.in.:

 • Przetwarzanie energii a środowisko,
 • Inżynieria energii,
 • Przetwarzanie energii i paliw,
 • Energetyka a Środowisko,
 • Ochrona Środowiska w Energetyce,
 • Procesy jednostkowe w energetyce,
 • Efektywne przetwarzanie energii biomasy i paliw odpadowych,
 • Technologie biopaliw i termiczna utylizacja odpadów,
 • Technologie bioenergetyczne I i II,
 • Technologie czystych paliw,
 • Zintegrowane systemy wykorzystania energii odnawialnej,
 • Techniki czystego spalania,
 • Alternatywna źródła energii,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Wentylacja i klimatyzacja,
 • Energetyka słoneczna,
 • Technologie biopaliw,
 • Termodynamika techniczna,
 • Technika cieplna,
 • Podstawy spalania,
 • Racjonalna gospodarka energią,
 • Technologie spalania fluidalnego,
 • Inżynieria warstwy fluidalnej,
 • Aerodynamika i wymiana ciepła w warstwie fluidalnej,
 • Mechanizm i kinetyka spalania paliw stałych w warstwie fluidalnej,
 • Modelowanie przepływu mieszanin materiałów polidyspersyjnych,
 • Teoria, konstrukcja i eksploatacja kotłów z paleniskami fluidalnymi,
 • Pomiary przepływów wieloskładnikowych,
 • Technologie oczyszczania spalin,
 • Odsiarczanie spalin i gospodarcze wykorzystanie popiołów fluidalnych,
 • Oczyszczanie gazów,
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
 • Pomiary zanieczyszczeń powietrza,
 • Protection of atmosphere,
 • Ochrona przed zapyleniem,
 • Węglowe ogniwa paliwowe.
 • Statystyka matematyczna,
 • Metody matematyczne w inżynierii energii,
 • Matematyka stosowana,
 • Projektowanie I i II.