Andrzej KACPRZAK

W 2003 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii) Politechniki Częstochowskiej na kierunku Ochrona Środowiska. W 2008 roku obronił pracę magisterską pt.: „Badanie warunków pracy ogniwa paliwowego” uzyskując tym samym tytuł i dyplom magistra inżyniera z oceną bardzo dobrą. W październiku 2009 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Inżynierii Energii na tym samym wydziale Politechniki Częstochowskiej, które ukończył w 2013 roku. W tym czasie uczestniczył w realizacji wielu zadań i projektów w zakresie m.in: technologii węglowych ogniw paliwowych, czystych technologii węglowych, odnawialnych źródeł energii oraz przetwarzania paliw stałych.

Następnie przez rok pracował jako Starszy Referent Techniczny w Katedrze Inżynierii Energii realizując prace związane z wykonaniem, obsługą i utrzymaniem w gotowości do badań przedpaleniska cyklonowego w ramach Projektu Strategicznego: Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii (zadanie 2: „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”

Od 2015 r. pracuje jako Adiunkt w Katedrze Inżynierii Energii.

Ponadto od 2010 r. jest Administratorem i Redaktorem Prowadzącym w założonym przez siebie serwisie internetowym www.ogniwa-paliwowe.info – czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu oraz nadzoruje treści merytoryczne.

Marcin RADECKI

W 2000 r. ukończył studia magisterskie w Politechnice Częstochowskiej (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska) uzyskując tytuł: magister inżynier na specjalności: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery. Temat pracy magisterskiej: „Badania eksploatacyjne niekonwencjonalnych, magnetohydrodynamicznych katalizatorów spalin w zastosowaniu do samochodów osobowych”.

Następnie przez trzy lata (do 2003 r.) pracował jako asystent w Katedrze Inżynierii Energii. W tym czasie uczestniczył w realizacji wielu zadań i projektów w zakresie m.in: procesów odsiarczania spalin, mechanicznej aktywacji sorbentów wapniowych, wykorzystania i zagospodarowania popiołów lotnych, analizowania zawartości związków chemicznych w materiałach stałych.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży analityczno-pomiarowej, ochrony środowiska i energetycznej; wdrażał, weryfikował i zarządzał strukturami firmy pracującej w systemie jakości PN/EN ISO/IEC 17025:2005; pracuje w systemie jakości zgodnym z wymaganiami normy PN/EN ISO/IEC 17025:2005 od 2008 roku.

Współtworzył firmę WESSLING Polska na rynku polskim (2004 -2015) – zarządzał firmą w branży analityczno-pomiarowej pełniąc funkcje: Dyrektor Oddziału, Dyrektor Operacyjnego, Z-ca Dyrektora Zarządzającego/Prokurenta. Tworzył „od zera” struktury sprzedaży i zarządzał nimi jako Dyrektor Sprzedaży w firmie WESSLING Polska w obszarach: analityki z zakresu ochrony środowiska, pomiarów emisji zanieczyszczeń, analityki produktów, doradztwa. Zarządzał w firmie ENERGOTHERM Rozruch (2015-2017) projektami w branży energetycznej/rozruchy instalacji energetycznych będąc Dyrektorem Zarządzającym. Wspierał jako Dyrektor Handlowy procesy sprzedaży w branży energetycznej/rozruchy instalacji energetycznych/pomiary emisyjne w firmie Energotherm Consulting.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Rozwoju w firmie TERMALL sp. z o.o. Moc Rozruch Ekologia (od 2017) funkcjonującej od wielu lat w branży energetyki / ochrony środowiska / rozruchów instalacji energetycznych.

Marcin OLAS

W 2001 r. ukończył studia magisterskie w Politechnice Częstochowskiej (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska) uzyskując tytuł: magister inżynier na specjalności: Inżynieria energii. Temat pracy dyplomowej: „Opracowanie prostego generatora siatek w Microsoft Visual Studio”.

W 2001 r. rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Inżynierii Energii, jednocześnie rozpoczynając studia doktoranckie na tym samym wydziale Politechniki Częstochowskiej. W 2006 r. obronił pracę doktorską pt.: ”Reaktywność sorbentów wapniowych poddanych mechanicznej aktywacji” i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Od 2006 r. związał się z firmą RAFAKO Engineering, gdzie objął stanowisko Projektanta. Do jego obowiązków należało przygotowywanie ofert technicznych na duże bloki węglowe w zakresie wyspy maszynowej i wyspy układów pomocniczych. Od 2013 r. pracuje w firmie Energotechnika Engineering również na stanowisku projektanta.