TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH

Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Ogrzewnictwo, Wentylacja i Ochrona Atmosfery

Prof. dr hab. inż. Z. Bis

1. Badania wpływu obróbki termochemicznej paliwa na parametry pracy węglowego ogniwa paliwowego
(Investigation of the effect of thermochemical treatment of fuel on the operation of the direct carbon fuel cell)

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Analiza możliwości usuwania popiołu z węgli energetycznych – przegląd technologii
(Analysis of coal de-ashing – Overview of Technologies)

2. Badania procesu przygotowania paliwa dla spalania w paleniskach cyklonowych
(Investigation of the fuel preparation for combustion in cyclone furnaces)

Dr inż. R. Zarzycki

1. Opracowanie układu zasilania paleniska cyklonowego pyłem węglowym
(Development of power system cyclone pulverized coal furnace)

2. Badania procesu spalania pyłu węglowego w atmosferach wzbogaconych tlenem
(Research of the combustion process of coal dust in oxygen enriched atmospheres)

Dr inż. R. Włodarczyk

1. Wpływ pH roztworu na odporność korozyjną spieków grafit-Ti przeznaczonych na elementy niskotemperaturowych ogniw paliwowych
(Effect of pH solution on corrosion resistance of sintered graphite-Ti used for elements of low-temperature fuel cells)

Dr inż. M. Wichliński

1. Analiza wpływu zawartości siarki na zawartość rtęci w węglach kamiennych
(Impact of sulfur on the mercury content of hard coals)

Porót na górę strony

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Inżynieria Energii

Prof. dr hab. inż. S. Hławiczka

1. Opracowanie katalogu wskaźników emisji kadmu z procesów przemysłowych dla potrzeb krajowej inwentaryzacji emisji tego metalu.
(Development of a catalog of cadmium emission factors for industrial processes for the needs of national emission inventory)

2. Ocena wskaźników emisji ołowiu do powietrza z procesów przemysłowych wykorzystywanych w krajowej inwentaryzacji emisji tego metalu.
(Assessment of lead emission factors from industrial processes used for calculation of the national emission of the metal to the atmosphere)

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Przegląd i analiza technologii suszenia paliw stałych.
(Analysis and assessment of the technologies of solid fuel drying)

Dr inż. R. Zarzycki

1. Analiza możliwości zastosowania pary przegrzanej w procesie suszenia.
(Analysis of the possibility of using superheated steam in the drying process)

2. Analiza technologii separacji dwutlenku węgla ze spalin.
(Analysis of carbon dioxide separation technology from the exhaust)

3. Analiza procesów zgazowana węgla.
(Analysis of the coal gasification process)

4. Analiza procesów upłynniana węgla.
(Analysis of the coal liquefaction process)

5. Analiza możliwości zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.
(The analysis of the applicability of absorption refrigeration in air conditioning systems)

Dr inż. M. Wichliński

1. Metodyka oznaczania rtęci w ciałach stałych i gazach.
(Determination methods of mercury in solids and gases)

Porót na górę strony

Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Inżynieria Energii

Prof. dr hab. inż. Z. Bis

1. Analiza rozwoju tłokowych silników parowych.
(Analysis of the development of steam piston engines)

2. Badania możliwości zastosowania węgla kamiennego do zasilania węglowego ogniwa paliwowego.
(Investigation of the possibility to use hard coal as fuel for direct carbon fuel cell)

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Badania obróbki termicznej agromasy.
(Investigation of thermal treatment of agromass)

2. Przegląd technologii konwersji energii z wykorzystaniem turbiny gazowej.
(Overview of the Technologies of Energy Conversion with Gas Turbines)

Dr inż. R. Zarzycki

1. Obliczenia numeryczne paleniska cyklonowego.
(Numerical calculations of the cyclone furnace)

2. Opracowanie geometrii paleniska cyklonowego.
(The development of the cyclone furnace geometry)

3. Badania przepływu gazu i paliwa w palenisku cyklonowym.
(Research of gas flow and the fuel in the furnace cyclone)

Dr inż. R. Włodarczyk

1. Analiza mechanizmu procesów korozyjnych w ogniwach paliwowych typu PEM.
(Analysis of the mechanism of corrosion processes in PEM fuel cells)

Porót na górę strony

Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Technologie energooszczędne w budownictwie

Dr inż. R. Zarzycki

1. Analiza możliwości zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji dużych obiektów użyteczności publicznej.
(Analysis of the use of absorption refrigeration in air conditioning systems of large public buildings)

Dr inż. M. Wichliński

1. Badania zawartości rtęci w popiołach lotnych z polskich elektrowni.
(Investigation of the mercury content in fly ash from Polish power plants)

Porót na górę strony

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Energetyka

Prof. dr hab. inż. S. Hławiczka

1. Określenie wielkości krajowego ładunku rtęci zawartej w odpadach powstających w procesach spalania węgla.
(Determination of national load of mercury in solid wastes generated in coal combustion processes)

2. Wskaźniki emisji rtęci z procesów spalania paliw stosowane do obliczeń emisji tego metalu do powietrza z obszaru Polski.
(Mercury emission factors of fuel combustion processes for calculation of the metal emission to the atmosphere in Poland)

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Analiza i ocena technologii przetwarzania biomasy.
(Analysis and assessment of biomass treatment technologies)

Dr inż. R. Zarzycki

1. Analiza możliwości zastosowania absorpcyjnych pomp ciepła w układzie bloku parowego.
(The analysis of the applicability of absorption heat pumps in the steam block system)

2. Optymalizacja ciśnień międzystopniowych w procesie wielostopniowego sprężania z międzystopniowym chłodzeniem.
(Interstage pressure optimization of multi-stage compression with inter-cooling)

3. Analiza numeryczna procesu spalania pyłu węglowego w atmosferze O2/N2 w palenisku cyklonowym.
(Numerical analysis of pulverized coal combustion in O2/N2 atmosphere in the furnace cyclone)

Dr inż. R. Włodarczyk

1. Przegląd i analiza technologii produkcji metanolu dla metanolowych ogniw paliwowych.
(Overview and analysis of methanol production technologies for direct metanol fuel cells)

2. Węglowe ogniwa paliwowe w Polsce i na świecie – rozwój i perspektywy na przyszłość.
(Direct carbon fuel cells in Poland and worldwide – the development and future prospects)

Porót na górę strony

Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Energetyka

Prof. dr hab. inż. S. Hławiczka

1. Sorbenty stosowane w metodach adsorpcyjnych usuwania rtęci ze spalin.

2. Analiza i ocena wartości wskaźników emisji rtęci do powietrza z różnych kategorii źródeł i procesów produkcyjnych.

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Analiza wpływu rodzaju paliwa na zanieczyszczanie powierzchni ogrzewalnych w kotle.
(Analysis of the effect of fuel type on deposit formation on boiler heat transfer surfaces)

Dr inż. R. Włodarczyk

1. Analiza sposobu przygotowania warstw dyfuzyjnych oraz katalitycznych elektrod w ogniwach paliwowych typu PEM.
(Analysis of preparation of catalytic and diffusion layers of electrodes in PEM fuel cells)

2. Analiza wpływu technologii wytwarzania materiałów stalowych na pracę ogniwa paliwowego.
(Effect of technology of steel materials for fuel cell operation)

3. Analiza wpływu parametrów procesu kalcynacji z jednoczesnym siarczanowaniem na właściwości strukturalne sorbentów wapniowych.
(Effect of simultaneous sulphation calcination process parameters on the structural properties of calcium sorbents)

Dr inż. M. Wichliński

1. Badania zawartości rtęci w produktach mokrej metody odsiarczania spalin.
(Research of mercury in products of wet flue gas desulfurization method)

Porót na górę strony

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Ochrona Środowiska
Specjalność: Systemy Ochrony Środowiska

Dr inż. M. Wichliński

1. Emisja rtęci ze źródeł antropogenicznych w Polsce.
(Emissions of mercury from anthropogenic sources in Poland)

2. Przegląd i analiza możliwości adsorpcji rtęci ze spalin.
(A review and analysis of the potential for adsorption of mercury from flue gas)

Porót na górę strony

Studia niestacjonarne I stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Urządzenia Sanitarne

Prof. dr hab. inż. S. Hławiczka

1. Charakterystyka epizodów ponadnormatywnych stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym na obszarze Górnego Śląska.
(Characteristics of the episodes of overnormative concentration of sulfur and nitrogen dioxides in the atmosphere in the Upper Silesia)

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Przegląd i analiza struktury paliw biomasowych.
(Overview and analysis of the structure of biomass fuels)

Dr inż. R. Włodarczyk

1. Perspektywy rozwoju mikrobiologicznych ogniw paliwowych.
(Prospects for development of microbial fuel cells)

Dr inż. M. Wichliński

1. Analiza emisji rtęci do atmosfery podczas procesu produkcji cementu.
(Emissions of mercury to the atmosphere during the production of cement)

Porót na górę strony

Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność: Urządzenia Sanitarne

Prof. dr hab. inż. S. Hławiczka

1. Identyfikacja i ocena sytuacji ponadnormatywnych stężeń pyłu i tlenku węgla zarejestrowanych na obszarze Górnego Śląska.
(Identification and assessment of the episodes of overnormative concentration of ash and carbon monoxides in the atmosphere in the Upper Silesia)

Dr inż. R. Kobyłecki

1. Przegląd i analiza możliwości pomiarowych z wykorzystaniem techniki FTIR.
(Overview and analysis of the FTIR measurement technology)

Dr inż. R. Włodarczyk

1. Analiza właściwości materiałów ceramicznych stosowanych w energetyce.
(Analysis of the properties of ceramic materials used in the energy sector)

Dr inż. M. Wichliński

1. Porównanie emisji rtęci ze spalania paliw w kotłach pyłowych i fluidalnych.
(Comparison of the emission of mercury from combustion of fuels in pulverized fluidized bed boilers)

Porót na górę strony