Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew BIS

Kierownik Katedry

Adres: ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Pokój: IE1
Telefon: (034) 32 50 118
E-mail: zbis@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć

Zainteresowania naukowe

 • Aerodynamika i wymiana ciepła w warstwie fluidalnej,
 • Mechanizm i kinetyka spalania paliw stałych w warstwie fluidalnej,
 • Efektywne przetwarzanie energii biomasy i paliw odpadowych,
 • Modelowanie przepływu mieszanin materiałów polidyspersyjnych,
 • Teoria, konstrukcja i eksploatacja kotłów z paleniskami fluidalnymi,
 • Pomiary przepływów wieloskładnikowych,
 • Odsiarczanie spalin i gospodarcze wykorzystanie popiołów fluidalnych,
 • Techniki czystego spalania,
 • Węglowe ogniwa paliwowe.

Doświadczenie zawodowe

 • Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1.10.1976-30.09.1977 - asystent stażysta,
 • Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1.10.1977-30.09.1978 - asystent,
 • Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1.10.1978-28.02.1986 - starszy asystent
 • Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1.03.1986-30.09.1999 - adiunkt,
 • Katedra Kotłów i Termodynamiki, Politechnika Częstochowska, 1.10.1996-30.04.2000 - adiunkt,
 • Katedra Kotłów i Termodynamiki, Politechnika Częstochowska, 1.05.2000-14.06.2000 - adiunkt habilitowany,
 • Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Politechnika Częstochowska, 15.06.2000 - 30.09.2000 - adiunkt habilitowany,
 • Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska, 1.10.2000- obecnie - profesor zwyczajny, kierownik katedry.

Dydaktyka

 • Technika cieplna,
 • Energetyka a środowisko,
 • Podstawy spalania,
 • Przetwarzanie energii a środowisko,
 • Termodynamika techniczna II,
 • Seminarium dyplomowe.

Publikacje

 1. Kacprzak A., Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z., Węglowe ogniwo paliwowe z elektrolitem alkalicznym, Biuletyn PSWiOP, Nr 10, 2016, 66-70, ISSN 1896-7205.
 2. Kacprzak A., Bis Z., Energia z odpadów, Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 6, 2016, 84-90, ISSN 1734-7823.
 3. Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., Efficiency of non-optimized direct carbon fuel cell with molten alkaline electrolyte fueled by carbonized biomass, Journal of Power Sources, 321 (2016), 233-240.
 4. Kacprzak A., Kobyłecki R., Włodarczyk R., Bis Z., The effect of fuel type on the performance of a direct carbon fuel cell with molten alkaline electrolyte, Journal of Power Sources, 255 (2014), 179-186.
 5. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., The effects of operating conditions on the performance of a direct carbon fuel cell, Archives of Thermodynamics, Vol. 34, No. 4, 2013, 187-197.
 6. Kacprzak A., Włodarczyk R., Kobyłecki R., Ścisłowska M., Bis Z., Fuel cell as part of clean technologies, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2013, 443-450, ISBN 978-0-415-64338-2.
 7. Kobyłecki R., Ścisłowska M., Wichliński M., Kacprzak A., Bis Z., Assessment of fuel suitability for low-emission biomass combustion, in: Pawłowski A., Dudzińska M.R., Pawłowski L. (eds.), Environmental Engineering IV, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2013, 329-333, ISBN 978-0-415-64338-2.
 8. Bis Z., Kacprzak A., CEL: Przetwarzać węgiel efektywnie. Wysokosprawna, niskotemperaturowa konwersja węgla w węglowych ogniwach paliwowych, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nr 5/2013, 32-36, ISSN 1734-7823.
 9. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Influence of temperature and composition of NaOH-KOH and NaOH-LiOH electrolytes on the performance of a direct carbon fuel cell, Journal of Power Sources, 239 (2013), 409-414.
 10. Włodarczyk R., Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Use of materials for interconnectors in fuel cells, Functional Materials Letters, Vol. 6, No. 2, 2013.
 11. Kobyłecki R., Zarzycki R., Wichliński M., Kratofil M., Kacprzak A., Włodarczyk R., Bis Z., Metoda diagnostyki zachowania się kotła w warunkach pracy o podwyższonym ryzyku, Nowa Energia, nr 2 (26)/2012, 171-172.
 12. Włodarczyk R., Kacprzak A., Bis Z., Application of materials for building interconnectors in fuel cells, 3rd Polish Forum Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy, Set Plan Satellite Conference, Warszawa 2011, s. 105 (abstract).
 13. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Clean energy from a carbon fuel cell, Archives of Thermodynamics, Vol. 32 (2011), No. 3, 37–47.
 14. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego, Środowisko i Rozwój, 2 (2010), 22, 87–100, ISSN 1641-7186.
 15. Bis Z., Kacprzak A., Kobyłecki R., Kratofil M., Charakterystyka pracy węglowego ogniwa paliwowego, IX Konferencja PBEC 2009 "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Warszawa, 8-11 grudzień 2009.
 16. Z.Bis: Kotły fluidalne – teoria i praktyka, seria monografie nr 175 (ISBN 978-83-7193-428-5; ISSN 0860-5017), Wydawn. Polit. Częstochowskiej, Częstochowa, 2010.
 17. Włodarczyk R., Kobyłecki R., Bis Z.: Corrosion. Handbook of Combustion Vol.2: Combustion Diagnostics and Pollutants. pp. 511-545, Ed. Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. WILEY – VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA Weinheim. 2010. ISBN: 078-3-527-32449-1.
 18. Wlodarczyk R., Dudek A., Kobyłecki R., Bis Z. Handbook: Corrosion Resistance, Chapter 9: Corrosion resistance of composites based to graphite used as bipolar plates in fuel cells, ISBN 978-953-51-0467-4; Book edited by: H. Shih - INTECH, 2012, s. 189-212, Rozdział w książce.
 19. Z.Bis, R. Zarzycki: Nowoczesne technologie energetyczne – rola modelowania fizycznego i numerycznego, Materiały konferencyjne – Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój 2010, str. 212-218.
 20. Nowak W., Bis Z.: Nowe wyzwania dla inżynierii środowiska w aspekcie czystej produkcji energii z węgla. PAN, Komitet Inżynierii Środowiska. Monografie 10/2002, s. 369 – 385.
 21. R. Kobyłecki, Z.Bis: Doświadczenia operacyjne współspalania węgla kamiennego, biomasy i węgla brunatnego w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną: XI Międzynarodowa konferencja Kotłowa ICBT 2010 – aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów – Szczyrk 2010, Prace naukowe, monografie, konferencje – z. 25, tom 1 (ISBN 978-83-927340-3-1), str. 397-404.
 22. Bis Z. Fluidized Beds. Handbook of Combustion Vol.4: Solids Fuels.pp. 401-435, Ed. Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. WILEY – VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA Weinheim. 2010. ISBN: 078-3-527-32449-1.
 23. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z.: Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego. Środowisko i rozwój, nr 22 2/2010, s. 87-100, ISSN 1641-7186.
 24. Bis Z. Kobyłecki R.: Kierunki Rozwoju kotłów fluidalnych (stan obecny i perspektywy). Konferencja: Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych, Gliwice, 28-29.09.2009, str. 15-36.
 25. Kobyłecki R., Bis Z.: Mozliwości redukcji NOx w kotłach z cyrkulacyjna warstwą fluidalną. Sympozium informacyjno-szkoleniowe pn. Metody pierwotne redukcji NOx w kotłach energetycznych, Szczyrk 2009, s. 16-21.
 26. Kobyłecki R., Zarzycki R., Bis Z.: Dynamika kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu Compact. Konferencja Kotłowa 2009 pt.: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2009, tom 2 s. 47-62.
 27. Kobyłecki R., Bis Z., Badania w zakresie ograniczenia erozji w paleniskach fluidalnych, mat. X Międzynarodowej Konferencji „Transport Pneumatyczny TP 2008”, Targanice k/Andrychowa, 26-28 maja 2008, s. 133-139.
 28. Kobyłecki R., Bis Z., Fouling in the Backpass of a Large-Scale CFBC, Proc. of XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk 19-21 maja 2008 s. 149-150, Elektryka z. 60, nr 323/2008, ISSN 1429-1533, ISBN 978-83-60691-34-2.
 29. Kobyłecki R., Bis Z., Formation of Unburnts in Large-Scale CFBC Fly Ashes – Investigation of the Driving Factors, Kyoto, Japan, 2008
 30. Kobyłecki R., Tchórz J., Bis Z., Densification of Biomass Energy for Large Scale Co-Combustion, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7.
 31. Kobyłecki R., Bis Z., Emission of SO2 and NOX from a Large-Scale CFBC – Effect of Cyclone Separation Efficiency, Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-9 in conjunction with 4th Int. VGB Workshop, Hamburg, Germany, 13–16 May, 2008, ISBN 978-3-930400-57-7,
 32. Czakiert T., Nowak W., Bis Z.: Spalanie w atmosferach modyfikowanych tlenem kierunkiem rozwoju dla kotłów CWF, Energetyka – problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, październik 2008, ISSN 0013-7294, s.713-718,
 33. Kobyłecki R., Bis Z.: Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej konwersji energii w ogniwach paliwowych.. Termodynamika w nauce i gospodarce, ISBN 978-83-7493-406-0,Wrocław 2008, s. 535-541,
 34. Bis Z.: Efektywne zabezpieczenia antyerozyjne kotlow CFB, VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych (VI International CFB Users' Conference), Szczyrk 2008,
 35. Kobyłecki R., Bis Z.: Efektywna produkcja czystych i wysokoenergetycznych paliw ze źródeł odnawialnych i odpadowych, mat. XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Osady Ściekowe, Biomasa – czy Tylko?”, Czętochowa/Ustroń, 24-26.09. 2008 r.
 36. Bis Z., Kobyłecki R.: Produkcja zwaloryzowanych paliw, ciepła, energii elektrycznej z surowych paliw odnawialnych i biomasy. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Zabrze 2007, s. 265-268 (ISBN 978-83913434-3-2).
 37. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W.: Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed, Fuel Processing Technology, 2006, Vol. 87, pp. 531-538.
 38. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W.: Fluidized Bed Combustion in Oxygen-Enriched Conditions, Proc. of the 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Vienna, Austria, May 21-24, 2006, part 1.
 39. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W.: Wpływ atmosfery wzbogaconej tlenem na emisję NOX z procesu fluidalnego spalania w warstwie cyrkulacyjnej, Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca, 2006, s. 103-109.
 40. Bis Z., Kobyłecki R.: Biocarbon - efektywna konwersja energii ze źródeł odnawialnych.. Energetyka, zeszyt tematyczny nr IX: Rynkowe, techniczne i ekologiczne aspekty energetyki odnawialnej, s. 57-58, czerwiec 2006
 41. Czakiert T., Bis Z., Nowak W.: Organizacja spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną, Mat. V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk, 20-22 września, 2006.
 42. Kobyłecki R., Bis Z.: Performance of a Combined Biomass-Solar Energy Conversion System-An Analysis, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2006.
 43. Kobyłecki R., Bis Z.: Wpływ dodatku biomasy na parametry eksploatacyjne i zachowanie się kotła dużej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2006,
 44. Olas M., Kobyłecki R., Bis Z.: Warunki realizacji procesu odsiarczania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną oraz przy podwyższonym stężeniu CO2, Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2006,
 45. Kobyłecki R., Bis Z.: Rola cyklonu w kształtowaniu warunków cieplno-przepływowych w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.: Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk 2006,
 46. Bis Z., Czakiert T.: Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem, XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane 2006
 47. Bis Z.; Zintegrowane technologie biopaliw dla zrównowazonej zero-emisyjnej produkcji ciepła i energii elektrycznej; Mat. III Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii Eco-Euro-Energia, Bydgoszcz ; 2006
 48. Czakiert T., Bis Z., Nowak W.: Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem. Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom I: Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich własności i metody ograniczania emisji, s. 17-24, Zabrze 2006,
 49. Kobyłecki R., Bis Z., Wpływ dodatku biomasy na parametry eksploatacyjne i zachowanie się kotła dużej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 128-135, 2006,
 50. Kobyłecki R., Bis Z. ; Rola cyklonu w kształtowaniu warunków cieplno-przepływowych w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną., X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksloatacji kotłów, s.117-125, 2006,
 51. Olas M., Kobyłecki R., Bis Z.; Warunki realizacji procesu odsiarczania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną oraz przy podwyższonym stężeniu CO2, X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 11-28, 2006,
 52. Sekret R., Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W., Jabłoński J., Walkowiak R.; Badania możliwosci wydłużania czasu eksploatacji nurnika cyklonu w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną; X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, s. 309-323, 2006,
 53. A. Smoliński, S. Hławiczka, Wykorzystanie metod chemometrycznych w analizach danych z monitoringu zanieczyszczeń powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 4, 109 - 115, 2006,
 54. Kobyłecki R., Bis Z. ; Autotermiczna termoliza jako efektywna technologia produkcji czystych i wysokoenergetycznych paliw, Archiwum spalania , Vol . 6 (2006) nr 1-4 str. 114-119, ISSN 1641-8549 PIS.
 55. Kacprzak A., Kobyłecki R., Bis Z., Clean Energy from a Carbon Fuel Cell, Archives of Thermodynamics, vol. 32 (3) s. 145-157, 2011.
 56. Bis Z.: Przyszłość węgla jako nośnika energii. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2005, s. 34-45.
 57. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W.: Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych w tlen. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2005, s. 153-162.
 58. Kobyłecki R., Bis Z.: Technologia autotermicznej waloryzacji biomasy i paliw alternatywnych dla czystej konwersji energii. Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie 2005, s. 163-170.
 59. Bis Z.: Biocarbon - nowoczesna energia biomasy. II Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii Eco-Euro-Energia. Bydgoszcz 2005, s. 309 – 312.
 60. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Zwaloryzowana biomasa i paliwa alternatywne – wartościowe surowce dla czystej konwersji energii. Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, nr 3/4 2005, s. 44 – 46.
 61. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Paliwo z biomasy i paliw alternatywnych, Czysta Energia 3/2005.
 62. Andrzejczyk M., Kobyłecki R., Nowak W., Bis Z.: Effect of Cyclone Separation Efficiency on Emission and Operating Parameters of Circulating Fluidized Bed Boilers. Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Hangzhou, China 2005, s. 907 - 914.
 63. Kobyłecki R., Andrzejczyk M., Bis Z.: Large-Scale CFB Boiler with Different Cyclone Separation Efficiencies - Operational Experiences and Analysis. Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Hangzhou, China 2005, s. 978 - 985.
 64. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.: Authothermal Upgrading of Biomass and Wastes for Clean and Efficient Production of Power, Proc. of the 2005 International Conference on Coal Science, Okinawa, Japan, 2005.
 65. Kobyłecki R., Bis Z.: Czysta Energia z paliw alternatywnych dzięki ich autotermicznej waloryzacji. XIX Zjazd Termodynamików, Sopot 2005, s. 211-212.
 66. Kobyłecki R., Bis Z., Klajny M., Olas M., Andrzejczyk M., Kuciński A.: Doświadczenia eksloatacyjne z współspalania biomasy i węgla w duzych kotłach energetycznych. XIX Zjazd Termodynamików, Sopot 2005.
 67. Kobyłecki R., Bis Z.: Autothermal Upgrading of Biomass and Waste Fuels forEfficient Generation of Heat and Power. Twenty-fourth International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, Texas, USA 2005.
 68. Bis Z.: Perspektywy wytwarzania i wykorzystania węgla z biomasy. Polityka Energetyczna, tom 8 Zeszyt specjalny, Kraków 2005, s. 383-394.
 69. Bis Z.: Węgiel jako nośnik czystej energii. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce, Toruń 2005, s. 319-330.
 70. Bis Z.: Biokarbon - przyszłościowy nośnik energii odnawialnej. Prace Naukowe-Mechanika-z. 211, Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2005, s.35-43.
 71. Kobyłecki R., Bis Z., Klajny M., Olas M., Andrzejczyk M., Kuciński A.: Współspalanie biomasy i węgla w energetyce – doświadczenia eksloatacyjne. Prace Naukowe-Mechanika-z. 211, Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2005, s.115-120.
 72. Kobyłecki R., Bis Z.: Waloryzacja Autotermiczna Sposobem na Efektywną i Czystą Konwersję Energii z Biomasy i Paliw Alternatywnych III Międzynarodowa Konferencja „Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim”, Szczecin, 2005.12.08.
 73. Kobyłecki R., Bis Z., Klajny M., Olas M., Andrzejczyk M., Kuciński A.: Współspalanie Biomasy i Węgla w Energetyce – Doświadczenia Eksploatacyjne III Międzynarodowa Konferencja„Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim” ”, Szczecin, 2005.12.08.
 74. Kobyłecki R., Bis Z.: Technologia waloryzacji biomasy i paliw alternatywnych dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej, I Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”, Częstochowa/Podlesice, 26-28 września 2005.
 75. Kobyłecki R.: Praktyczne Aspekty Aerodynamiki Kotłów z Cyrkulacyjną Warstwą Fluidalną, 113. Zebranie Naukowe Komisji Energetyki oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa 2005.06.10.
 76. Nowak, Bis, Kobylecki, Produkcja zwaloryzowanych paliw, ciepła i energii elektrycznej z surowych paliw odnawialnych i biomasy, III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „WSPÓŁSPALANIE BIOMASY I PALIW ALTERNATYWNYCH”, Wisła, 6-8 czerwca 2005 r.