OPTYMALIZACJA I DIAGNOSTYKA TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów termicznych

Katedra posiada urządzenia i zestawy pomiarowe do badań procesów spalania, zgazowania, pirolizy, siarczanowania, kalcynacji, itp. Na wyposażeniu są m.in. piece laboratoryjne, urządzenia do analizy technicznej i elementarnej, termograwimetr, układy wizualizacji.

wizulalizacja płonących ziaren węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

Wizulalizacja płonących ziaren węgla
w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej.

Kinetyka spalania wybranych węgli energetycznych

Kinetyka spalania wybranych węgli energetycznych.

stanowisko do termograwimetrycznej analizy substancji stałych.

stanowisko do termograwimetrycznej
analizy substancji stałych.

zmiany masy próbki sorbentu podczas procesu kalcynacji i siarczanowania

zmiany masy próbki sorbentu podczas procesu
kalcynacji i siarczanowania

Modelowanie fizyczne instalacji i układów przepływowych gaz-materiał sypki oraz diagnostyka i badania kotłów fluidalnych

W naszym laboratorium znajdują się różne modele kotłów fluidalnych oraz elementów ich instalacji (cyklony, zawory syfonowe, stanowiska do badań przepływów dwufazowych gaz-materiał sypki, itp.).

Stanowisko modelowe do badań hydrodynamiki warstw fluidalnych

Stanowisko modelowe do badań
hydrodynamiki warstw fluidalnych

Wnętrze dolnej części komory paleniskowej kotła fluidalnego dużej mocy

Wnętrze dolnej części komory paleniskowej kotła
fluidalnego dużej mocy

Analiza fizykochemicznych właściwości substancji

Katedra jest w posiadaniu klasycznych analizatorów spalin (CO, CO2, O2, NOx, SO2) oraz nowoczesnego spektrometru do oznaczania on-line zawartości rtęci w gazach, cieczach i ciałach stałych. Posiadamy także porozymetr rtęciowy Quantachrome Poremaster 33/60.

Spektrometr do pomiaru zawartości rtęci w gazach, cieczach i ciałach stałych

Spektrometr do pomiaru
zawartości rtęci w gazach,
cieczach i ciałach stałych.

Przykładowe wyniki oznaczonych zawartości rtęci w polskich węglach

Przykładowe wyniki oznaczonych zawartości
rtęci w polskich węglach

Porozymetr rtęciowy Quantachrome Poremaster 33/60

Porozymetr rtęciowy
Quantachrome Poremaster 33/60.

Rozkład porów w popiele lotnym z kotła fluidalnego opalanego węglem kamiennym oznaczona na porozymetrze rtęciowym

Rozkład porów w popiele lotnym z kotła fluidalnego
opalanego węglem kamiennym oznaczona na
porozymetrze rtęciowym

całkowita powierzchnia porów węgla kamennego brunatnego oraz biomasy

całkowita powierzchnia porów węgla kamennego
brunatnego oraz biomasy

Obliczenia numeryczne układów i elementów instalacji

Dysponujemy pakietem obliczeniowym Fluent, a także innymi kodami własnego autorstwa (np. bilans populacji materiałów sypkich w układzie cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej).

Koncentracja fazy stałej w modelowym stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną

Koncentracja fazy stałej w modelowym
stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.

Rozkład koncentracji materiału sypkiego w okolicy rusztu komory paleniskowej kotła fluidalnego

Rozkład koncentracji materiału sypkiego
w okolicy rusztu komory paleniskowej
kotła fluidalnego.

TECHNOLOGIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Aktywacja mechaniczna sorbentów wapniowych

W Katedrze prowadzone są prace nad możliwościami poprawy reaktywności i stopnia wykorzystania sorbentów, a także nad technologiami otrzymywania wysokoreaktywnych sorbentów nowej generacji.

Aktywator mechaniczny

Aktywator mechaniczny

wpływ aktywacji mechanicznej na stopien zasiarczenia sorbentu

wpływ aktywacji mechanicznej
na stopien zasiarczenia sorbentu

Termoliza i waloryzacja paliw odnawialnych i odpadowych

Katedra dysponuje oryginalnym reaktorem wlasnej konstrukcji w którym prowadzone są procesy autotermicznej waloryzacji różnych paliw. W efekcie waloryzacji paliwa te przetwarzane są do postaci tzw. biocarbonu - obiecującego paliwa dla nowoczesnych wysokosprawnych technologii konwersji energii.

Urządzenie do autotermicznej waloryzacji paliw

Urządzenie do autotermicznej waloryzacji paliw

Surowa biomasa - substrat waloryzacji

Surowa biomasa
- substrat waloryzacji

Biocarbon - produkt waloryzacji

Biocarbon
- produkt waloryzacji

Węglowe ogniwa paliwowe

W katedrze prowadzone są badania węglowych ogniw paliwowych, umożliwiających konwersję energii ze sprawnością dochodzącą teoretycznie nawet do 100%.

Zasada działania węglowego ogniwa paliwowego

Zasada działania węglowego ogniwa paliwowego

Prototyp ogniwa paliwowego w którym jedną z elektrod stanowi biocarbon

Prototyp ogniwa paliwowego
w którym jedną z elektrod
stanowi biocarbon

ENERGIA ODNAWIALNA W SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH

Wykorzystanie energii odnawialnej w zintegrowanych systemach zaopatrywania budynków w ciepło i ciepłą wodę użytkową

Prowadzimy badania nad wykorzystaniem próżniowych kolektorów słonecznych oraz biomasy do wysokosprawnego zaopatrywania budynków w ciepło.

Zespół próżniowych kolektorów słonecznych - podstawowe źródło ciepła budynku naszej katedry

Zespół próżniowych kolektorów słonecznych
- podstawowe źródło ciepła
budynku naszej katedry

Bezobsługowe kotły na biomase - uzupełniąjące źródło ciepła

Bezobsługowe kotły na biomase
- uzupełniąjące źródło ciepła

Szkic budynku laboratorium z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych elementów zintegrowanego systemu

Szkic budynku laboratorium z zaznaczeniem lokalizacji
poszczególnych elementów zintegrowanego systemu