Wykaz ważniejszych prac zrealizowancy przez katedrę w ostatnich latach:

2005

 1. Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych.
 2. Analiza kamienia wapiennego.
 3. Przestrzenny model kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym na bazie kotła Ofz-450B.
 4. Opracowanie założeń geometrycznych oraz wykonanie modelu kotła fluidalnego typu CYMIC, pracującego w EC Tychy S.A.
 5. Numeryczna analiza aerodynamiki skrzyni powietrza podmuchowego rusztu RTS 2560.
 6. Badanie, analiza i dobór sposobu i układu do produkcji energii z OZE z wykorzystaniem optymalnego procesu waloryzacji biomasy m.in. w postaci ścieru drzewnego dla szeregu konfiguracji połączeń układu waloryzacji biomasy i kotła.
 7. Wykonanie analizy chemicznej kamienia wapiennego kotła Ofz-400 DEVEN w Bułgarii, niezbędnej dla wykonania przez Zamawiającego obliczeń tego kotła.
 8. Wykonanie badań hydrodynamiki kotła CYMIC z wykorzystaniem modelu kotła.

2004

 1. Analiza zasobów naturalnych biomasy i potencjału upraw roslin energetycznych dla obszaru polski oraz wschodnich rynków przygranicznych.
 2. Badania współspalania węgla i biomasy w kotle fluidalnym Ofz-450A zainstalowanego w EC Żerań.
 3. Opinia dotycząca utylizatora odpadów w szpitalu w Jaśle.
 4. Wykonanie wariantowego studium koncepcyjnego zaadaptowania istniejącego potencjału technicznego cukrowni do celów produkcji paliwa odnawialnego z biomasy.
 5. Wykonanie badań autotermicznej waloryzacji osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków.
 6. Opracowanie metodyki oznaczania zawartości częsci palnych oraz zawartości niespalonego pierwiastka węgla w popiołach lotnych z kotłów fluidalnych zainstalowanych w Elektrociepłowni Żerań.
 7. Wykonanie analizy wysokich poziomów części palnych w popiołach lotnych kotłów fluidalnych w EC Żerań.

2003

 1. Analiza warunków pracy kotła cyrkulacyjnego typu OFz-450 "B" w EC Żerań.
 2. Numeryczna analiza procesu suchego odsiarczania w kotłach OP-650 w Elektrowni Rybnik S...
 3. Założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450"B" w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła.
 4. Badania realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego, zmierzającego do poprawy skuteczności separacji cyklonów.

2002

 1. Badania rozwojowe nad technologią kotłów fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym.
 2. Badanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych - analiza wlasności i ocena przydatności jako dodatków dla cementów przy produkcji betonów.
 3. Opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji.
 4. Badanie reaktywności sorbentów.
 5. Analiza i ocena parametrów kotła cyrkulacyjnego w Elektrowni Jaworzno II podczas prób z drobnym sorbentem.
 6. Ocena konstrukcji kotła cyrkulacyjnego typu CYMIC w EC Tychy.
 7. Badania kamienia wapiennego ze złoża Górażdże w celu określenia jego przydatności do odsiarczania spalin w cyrkulacyjnych kotłach fluidalnych.

2001

 1. Badania laboratoryjne sorbentów węglanowych z Kopalni Wapienia Czatkowice.
 2. Pomiar i analiza reaktywności mączki wapiennej dostarczonej przez OPOLWAP S.A.
 3. Analiza warunków pracy kotła cyrkulacyjnego w Elektrociepłowni Tychy S.A.
 4. Badania warunków powstawania siarczków w popiołach dennych i lotnym z kotłów cyrkulacyjnych w Elektrowni Jaworzno.
 5. Oznaczenie wskaźnika reaktywności kamienia wapiennego pobranego w El . Siersza 08.07.01, podczas pomiarów optymalizacyjnych, oznaczenie zawartości CaCO3, wilgoci, zawartości balastu oraz granulacji kamienia wapiennego.
 6. Analiza porozymetryczna kamienia wapiennego z Kopalni Wapienia Czatkowice.
 7. Wykonanie oznaczenia wskaźnika reaktywności oraz sorpcji bezwzględnej kamienia wapiennego.
 8. Analiza przyczyn występowania wysokich temperatur w komorze paleniskowej kotła CFB.

2000

 1. Opiniowanie rozwiązań technicznych i stosowania technologii spalania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
 2. Badania warunków powstawania siarczków w popiołach dennych i lotnym z kotłów cyrkulacyjnych w Elektrowni Jaworzno.
 3. Przeprowadzenie badań analitycznych węgla przewidzianego do spalania w kotle fluidalnym typu Ofz-425 produkcji RAFAKO S.A.
 4. Przeprowadzenie analiz laboratoryjnych sorbentu węglanowego przewidzianego do użycia w kotle fluidalnym typu Ofz-425 produkcji RAFAKO S.A.